Nieuws uit de fractie van BBC2014

In de commissie- en raadsvergadering in deze julimaand werden een aantal voorstellen aangenomen en de kaderbrief vastgesteld. De kaderbrief geeft richting aan de begroting 2020 en geeft een globale doorkijk naar het volgende begrotingsjaar.

Bibliotheek Oosterhesselen

De bibliotheek in Oosterhesselen is nu nog gevestigd in een boerderij, maar moet hieruit vertrekken vanwege de verkoop van het pand. Binnen het Esdal College in Oosterhesselen is voldoende ruimte om de huisvesting van de bibliotheek te realiseren. Het gebouw van het Esdal College kent diverse knelpunten. Er is sprake van een slecht binnenklimaat, met name op de bovenverdieping, en het gebouw is niet duurzaam. Bovendien is het gebouw te groot voor het Esdal College. Om het gebouw onderwijsbestendig te maken is een aantal acties nodig. Het verkleinen van aantal vierkante meters, aanpak binnenklimaat en verduurzaming. Door de bibliotheek te verhuizen worden twee vraagstukken opgelost. Allereerst heeft de bibliotheek nieuwe huisvesting. Ten tweede heeft het Esdal College minder ruimte en daarmee minder kosten. Omdat voor deze aanpassing een interne verbouwing nodig is, is het verstandig om tegelijk ook een aantal kwaliteitsverbeterende maatregelen door te voeren, waaronder de aanpak van het binnenklimaat en verduurzaming. Deze verbeteringen komen overeen met de lijn die is afgesproken in het Integraal Huisvesting Plan. De totale kosten voor dit plan bedragen 664.000 euro, waarvan er 379.000 voor rekening van de gemeente komen.

Zonnepark Coevorderkanaal

Op deze locatie heeft een initiatiefnemer het plan om een zonnepark van een totale oppervlakte van 13 Ha te realiseren. Omdat hiermee afgeweken wordt van het bestemmingsplan is het nodig dat de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” afgeeft. Het plangebied sluit direct aan op een reeds vergund zonnepark aan de overzijde van het kanaal. Het zonnepark wordt aangrenzend aan het bedrijventerrein “Europark Coevorden” gerealiseerd. In de beleidsregels is een toetsingskaart opgenomen waarin een aantal zoekgebieden zijn aangewezen. Binnen deze zoekgebieden mag in de komende 20 jaar een maximale totale oppervlakte aan zonneparken van 100 Ha worden gerealiseerd. Onze fractie ziet geen bezwaren om op deze locatie een zonnepark te realiseren.

Wielens, Noord-Sleen

De eigenaar van dit restaurant/hotel heeft een plan ingediend om achter zijn zaak een multifunctioneel trailcentre voor mountainbikers met een landelijke uitstraling en aantrekkingskracht te gaan realiseren. Het zal tevens een startpunt gaan vormen voor stadsfietsen, e-bikes, mountainbikes en minder validen. Het plan zal bestaan uit de realisatie van;

  • Fietsfacaliteiten voor veilig parkeren en veilig stallen;
  • 12 camperplaatsen, 2 trekkershutten of tenthuisjes en een schuilhut;
  • Toilet-en douchegebouw, afspuitplaats en stalling;
  • Extra oplaadpunten, pop-up fietsverhuur, haal- en brengservice en pechhulp;
  • Verzorgen van routes en arrangementen: bestaand en nieuw, thematisch ingevuld;

Er zal voldoende parkeergelegenheid zijn en het geheel wordt landschappelijk goed ingevuld. Onze fractie vindt dit een mooi plan. Voor zover ons bekend zijn er ook geen bezwaren van omwonenden ingediend.

Bovenstaande voorstellen werden al in de commissievergadering door de leden akkoord bevonden, zodat deze met een hamerslag in de raadsvergadering vastgesteld werden.

Kaderbrief

Op een aantal punten hebben wij de aandacht gevestigd en onze mening gegeven.

Economie;

Al een aantal keren heeft BBC2014 aangedrongen op een onderzoek om al of niet samen met derden een subsidiecoördinator aan te stellen. Doelstelling hiervan is om om korte termijn te pogen regionale, landelijke of Europese subsidies binnen te halen. Gezien de ambities van onze gemeente om in deze bestuursperiode een aantal grote projecten aan te besteden is dit noodzakelijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van nieuwe fietspaden, binnenstad, verduurzaming en de spoorverbinding Emmen-Coevorden-Emlichheim-Rheine. Bij de begrotingsbehandeling van 2018 hebben wij hierover al een motie ingediend die raadsbreed ondersteund werd. De burgemeester had al eerder toezeggingen gedaan, maar omdat we tot op heden weinig of niets hierover gehoord hebben, nogmaals gevraagd naar de stand van zaken. De burgemeester heeft hierop gezegd dat een onderzoek over dit onderwerp is uitbesteed aan het bureau PenO en dat de rapportage verwacht wordt in december. Wij konden niet nalaten om op te merken dat het jammer is dat dit bureau kennelijk pas recent de opdracht heeft gekregen.

Mobiliteit;

In de kaderbrief schrijft het college dat de fietsnota bijna is afgerond. Er dienen nog enkele keuzes gemaakt te worden. Op diverse locaties bestaan volgens BBC2014 al geruime tijd onveilige situaties voor toeristen en eigen inwoners. Een aantal nieuwe fietspaden moet zo snel mogelijk aangelegd worden. Gelet op de urgentie is onze fractie van mening dat het derde kwartaal echt de deadline moet zijn voor de presentatie van het fietsplan. De wethouder hield helaas nog een slag om de arm.

Belastingen;

Uitgangspunt van het bestuursakkoord is om – mits verantwoord – de lokale lasten te verlagen en de totale opbrengst van de OZB niet meer te laten stijgen dan de inflatie. Het college heeft een voorstel aan de raadsleden voorgelegd met drie varianten om verdere differentiatie van de OZB door te voeren. Bedrijven zouden hierdoor wat meer gaan betalen en woningen minder. Afgesproken is dat in de commissievergadering in september de politieke partijen een voorkeur aangeven met betrekking tot de varianten.

De toeristenbelasting voor 2020 is ongewijzigd vastgesteld op € 1,25 per nacht per persoon. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd in Drents verband in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe. Het onderzoek richt zich o.a. op een vrijstelling van kinderen tot 12 jaar, tariefdifferentiatie voor verschillende accommodaties  en harmonisatie van het tarief in Drenthe. In het najaar van 2019 wordt het onderzoek afgerond.

Eikenprocessierups;

Het oprukken van deze rupsen baart de fractie van BBC2014 grote zorgen. Wij ontvangen van meerdere inwoners in de gemeente signalen van overlast ten gevolge van de haartjes van deze rupsen en de daarmee gepaard gaande huidirritaties. Wij kunnen dan ook instemmen met de 100.000 euro die voor de bestrijding in 2020 uitgetrokken is.

Solvabiliteit;

Na beleidsvoornemens van de programmabegroting en indivuduele voorstellen zou de solvabiliteit op kunnen lopen tot 42% in 2022. Maar in deze bestuursperiode liggen er nog een aantal beleidsvoornemens die veel geld gaan kosten. (zie Economie) Daarom zijn wij van mening dat die 42% niet perse behaald hoeft te worden. De afspraak is dat de solvabiliteit minimaal 30% dient te zijn. Gebruik de ruimte om de kwaliteit van Coevorden en het buitengebied te optimaliseren!

Afscheid en installatie nieuw raadslid

Omdat Gertjan Zuur (CDA) toegetreden is als lid van Provinciale Staten Drenthe heeft hij in deze raadsvergadering afscheid genomen als raadslid van de gemeente Coevorden. Als zijn opvolger werd geïnstalleerd de heer R. Wilting. Deze was al eerder 8 jaar raadslid en 4 jaar wethouder in onze gemeente. Hij beëindigde zijn wethouderschap in 2014.

Tot slot

BBC2014 is van oordeel dat Coevorden als een financieel gezonde gemeente best wat krachtiger en zelfverzekerder naar buiten mag treden. We zijn bescheiden geweest toe die rol ons paste, we gooien nu niet alle remmen los, maar willen wel met deugdelijk beleid aansluiten bij een steeds actiever wordende samenleving. Aan de slag om onze gemeente en de regio weer prominent op de kaart te zetten. Er liggen volop kansen en die moeten we benutten!

Namens de fractie van BBC2014 wil ik u allen een fijne vakantie toewensen.

Ferry Booij, fractievoorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.