Nieuws uit de fractie van BBC2014

In de raadsvergadering van april stonden geen spannende onderwerpen op de agenda.

BEC Coevorden. Voor dit bedrijf – dat grote hoeveelheden biogas gaat produceren – werd een bestemmingsplan vastgesteld voor de transportleidingen, waardoor dit gas naar elders getransporteerd kan worden.

Economische visie. Het geactualiseerde economisch beleidsplan “Coevorden onderneemt” werd door de raad vastgesteld. Uitgangspunten zijn samenwerking en ambitie. Het plan maakt het punt “versterken economische hoofdstructuur” uit het bestuursprogramma 2018-2022 concreet.

Afscheid raadslid. Wegens verhuizing naar een andere gemeente werd afscheid genomen van de heer J.J. Geertsema. (CDA). Mevrouw L.C.H. Klein Gunnewiek-Penterman werd als opvolger geïnstalleerd in de raad.

Regiodeal. In de raadsvergadering van 21 mei werd met de Regiodeal een belangrijk onderwerp behandeld. Eind augustus 2018 hebben de provincie Drenthe en de gemeenten AA en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen een aanvraag voor een Regiodeal ingediend bij het Rijk. De aanvraag werd in november gehonoreerd met een bedrag van 20 miljoen euro. Voorwaarde hierbij was dat de regio in de vorm van cofinanciering eveneens 20 miljoen euro op tafel legde. Al snel zegde de provincie ook 10 miljoen euro toe, zodat er door de deelnemende gemeenten nog 10 miljoen opgebracht moest worden.

Alle gemeenteraden hebben inmiddels toegestemd om naar rato van aantal inwoners aan hun verplichting te voldoen. Een hele goede deal dus, want voor elke euro die de gemeente geïnvesteerd heeft krijgt ze er vier terug. Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve ontwikkelingen, passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk woonklimaat.

Een overvolle agenda werd de gemeenteraad voorgelegd in de commissie- en raadsvergadering in juni.

Biodiversiteit. Na de verkiezingen in 2018 heeft de gemeenteraad een raadsakkoord gesloten welke  door alle partijen werd ondertekend. Een van de thema’s waar de raad mee aan de slag is gegaan is Duurzaamheid. De volgende deelonderwerpen zijn hieruit voortgekomen; biodiversiteit, energie en klimaatadaptatie.

De werkgroep – onder voorzitterschap van Ton Soppe – is als eerste met biodiversiteit aan de slag gegaan en heeft bedacht op welke wijze de samenleving betrokken kan worden bij dit onderwerp. Met een werkconferentie en werkbezoeken aan een natuurgebied en een volkstuincomplex is het gesprek met betrokkenen en ervaringsdeskundigen aangegaan. Verschillende inzichten kwamen daarmee op tafel. Van alle verkregen informatie heeft de werkgroep een raadsvoorstel gemaakt, waarin kaders meegegeven worden, waarin het college verzocht wordt naar aanleiding hiervan met een voorstel te komen. De raadsleden en ook enkele inwoners hebben bijgedragen aan een goede discussie. Veel waardering heb ik voor de leden van de werkgroep, die hier heel veel tijd in hebben gestoken.

Drostenhal. Voor groot onderhoud – inclusief verduurzaming – van de Drostenhal in Coevorden. werd de raad gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van 227.000 euro. De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden met name uitgevoerd om de verduurzaming mogelijk  te maken  en daardoor de exploitatie te verbeteren. De besparing van de maatregelen is begroot op 15.000 euro per jaar.

Zonnepark De Wateringen. Het voorstel om het reeds vergunde deel uit te breiden naar ongeveer totaal 48 hectare zonnepanelen heeft veel emoties losgemaakt in het nabijgelegen dorp Steenwijksmoer. In het begin van het traject is het reeds misgegaan doordat inwoners van het dorp via de krant moesten vernemen welke plannen voorlagen.

BBC2014 staat voor verbindend besturen en in dit geval had toch zeker Plaatselijk Belang Steenwijksmoer (PBS), voorafgaande aan de perspublicatie geïnformeerd moeten worden. Wij hebben wethouder Huizing gevraagd hoe een en ander heeft kunnen gebeuren en zijn rol als verbinder hierin. De wethouder heeft toegegeven dat er in het begin fouten zijn gemaakt en hierover zijn excuus aangeboden. In een eerste overleg tussen PBS en de initiatiefnemer de maatschap Prinsen (Prinsen), heeft de laatste een aantal toezeggingen gedaan;

  • Buiten het verminderen van de oppervlakte van 29 naar 21,5 Ha worden de bomen en het gras bij de afrit N34/Dreef behouden.
  • De maximaal toegestane hoogte van de zonnepanelen wordt verlaagd van 3 naar 2,7 meter.
  • Het zicht op de zonnepanelen vanaf de Dreef wordt beperkt door de aanleg van een aarden wal met begroeiing in plaats van de eerder voorgestelde laanbeplanting.

Er zijn op het plan vele zienswijzen binnengekomen welke, naar de mening van BBC2014, door het college goed onderbouwd beantwoord zijn. Opvallend is dat de dichtstbijzijnde reclamant op ruim 700 meter van het plangebied woonachtig is. Vanuit de rand van het dorp Steenwijksmoer is dit 900 meter en zal het zonnepark niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft Prinsen een bereidverklaring afgegeven om de omgeving mee te laten profiteren van de aanwezigheid van een zonnepark.

Zo ziet hij voordelen als; mede te investeren in het zonnepark, postcoderoosregeling, inkoopvoordelen en het “om niet” beschikbaar stellen van zonnepanelen aan verenigingen en of maatschappelijke organisaties. In de beleidsregel zonnepanelen Coevorden staat onder meer dat het college mee kan werken aan zonnepanelen in het buitengebied. Voorwaarde is dan dat er sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak. Gezien het ontbreken van dit laatste bij het plan was dit nog wel degelijk een punt van betekenis. We moesten hierbij echter wel afwegen of dit draagvlak vanwege de afstand van het dorp reden zou moeten zijn om niet mee te werken aan het voorstel.

Daar komt nog bij dat BBC2014 op 10 juli 2018 een motie ingediend heeft waarin de raad unaniem (23 stemmen voor en 0 tegen) het college verzocht om na het vergunnen van in totaal 48 hectare het gebied Wateringen de overige zoekgebieden op te heffen. Het zoekgebied rondom Steenwijksmoer was immers vele malen groter dan het nu voorliggend plan.

Het standpunt van de raad was dus duidelijk en het was/is niet logisch daar op terug te komen. Mede gezien de weerstand en het onbegrip bij de bevolking van Steenwijksmoer – die tijdens de commissievergadering op 11 juni jl. – nogmaals stevige kritiek uitte over de gevolgde procedure – hebben de raadsfracties van BBC2014, VVD en PPC verzocht om het voorstel in de raad ter bespreking op te nemen.

Dit betekende dat beide partijen nog voor de besluitvorming de mogelijkheid hadden met elkaar in gesprek te gaan; dit na een oproep hiertoe van BBC2014 en VVD. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden met wederzijds respect en krijgt nog een vervolg.

Alle belangen zowel van het dorp, het algemeen belang en die van Prinsen heeft de fractie – met uitzondering van de in Steenwijksmoer woonachtige Ton Soppe – voor het voorstel gestemd. Ton heeft een stemverklaring afgelegd waarin hij uiteen heeft gezet waarom hij tegen het voorstel stemde.

 Windmolens. In het verkiezingsprogramma van BBC2014 is opgenomen dat wij tegen de plaatsing van windmolens zijn. In Coevorden zijn er een aantal vergund en voldoen wij aan onze plicht. Als je het over windmolens hebt denk je natuurlijk gelijk aan die reuzeturbines van 200 meter hoog. De laatste jaren is er echter een ontwikkeling dat boerenbedrijven, kleine windmolens van 15 meter nokhoogte en 21 meter tiphoogte bij hun bedrijf willen plaatsen. Ook in Coevorden zijn er een aantal aanvragen voor vergunning om een dergelijk molen bij hun (vee)bedrijf te plaatsen. Omdat onze gemeente geen beleid heeft voor kleine molens heeft BBC2014 samen met het CDA een motie ingediend om het college te verzoeken hier beleid voor te ontwikkelen. Wethouder Jeroen Huizing gaf aan dat wordt gewerkt aan beleid voor kleine windmolens. Dat zal naar verwachting in het najaar gereed zijn. Bij de stemming bleek dat de motie raadsbreed ondersteund werd.

 Ferry Booij, fractievoorzitter BBC2014

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.