BBC2014-fractievoorzitter Ferry Booij ‘Raadslid van de Week’

Fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot Raadslid van de Week. In een uitgebreid interview met de redactie van raadsleden.nl gaat Booij in op zijn motivatie voor het raadswerk in de gemeente Coevorden. En de motivatie waarom de politicus uit Aalden zich inzet voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014), de grootste fractie in de gemeenteraad van Coevorden.

Waarom bent u raadslid geworden?
Het eerste wat in mij opkomt is maatschappelijke betrokkenheid. Maar zelf vind ik dit antwoord wel wat cliché. Destijds was ik voorzitter van een vereniging voor dorpsbelangen. Ik kwam daardoor regelmatig in contact met de lokale politiek. Op een gegeven moment werd ik door de VVD gevraagd of ik op hun lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gezet wilde worden. Het gevolg was dat ik gekozen werd als raadslid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?
Ik beleef dat wel zo, maar in de praktijk valt het echter nog wel eens tegen. Normaliter brengt het college voorstellen in de raad waar de laatste een besluit over moet nemen. Kleine aanpassingen zijn dan nog mogelijk, maar om grotere invloed uit te kunnen oefenen moet de raad veel eerder in het proces worden betrokken. Immers in het voortraject is het mogelijk om de kaders vast te stellen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?
BBC2014 heeft een grote bijdrage geleverd aan “verbindend besturen”. Een van de uitwerkingen hiervan is het instellen van een Stimuleringsfonds. Jaarlijks wordt dit fonds gevuld met 6 tot 7 honderdduizend euro. Dit fonds is ingesteld om de leefbaarheid in dorpen en wijken te behouden of te vergroten. Inwoners kunnen subsidies aanvragen voor dorpsprojecten welke beoordeeld worden door een onafhankelijke vakjury. Een mooi voorbeeld van een initiatief is het project voor een deelauto. Een van de dorpen heeft sinds januari een elektrische deelauto die door meerdere inwoners gebruikt kan worden. De auto is 24 uur per dag, zeven dagen per week te gebruiken door inwoners die zich aangemeld hebben.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?
In Coevorden krijgen alle fracties een onkostenvergoeding voor fractieondersteuning en/of opleiding/training. Dit naar rato van het aantal fractieleden in een fractie. Voor landelijke partijen die ondersteuning krijgen van hun partij zal dit voldoende zijn. Echter voor lokale partijen is het vastgestelde budget  niet toereikend om voldoende opleidingen en/of trainingen te volgen. De rekenkamer heeft een redelijk budget. Bij uitzonderlijke onderzoeken kan de raad een extra budget toekennen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?
De personele bezetting van de griffie is voldoende. Over de ondersteuning ben ik zeer tevreden. Ze staan altijd klaar wanneer je een beroep op ze doet in raad en daad, toppers!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Hoewel de gemeenteraad als politiek orgaan het dichtst bij de inwoners staat leeft dit niet echt bij hen. Door inwoners meer verantwoordelijkheid te geven in het beleid zou dit ten goede kunnen  veranderen. Meer belangstelling betekent ook meer mensen op de kieslijsten, waardoor de kwaliteit van raadsleden zal worden vergroot. Als gevolg hiervan zou de gemeenteraad krachtiger en relevanter kunnen worden.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?
De invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden is zeer beperkt. Daardoor staat de democratie op een laag pitje. Bijsturen van beleid kan alleen via vertegenwoordigers in de besturen. Onze raad heeft een commissie “grip op regionale samenwerking” welke ondersteuning krijgt vanuit de rekenkamer. Op die manier proberen we de vinger aan de pols te houden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?
Aan het begin van deze bestuursperiode (2018-2022) heeft onze gemeenteraad unaniem een raadsakkoord gesloten. Een van de onderdelen was biodiversiteit. Onder leiding van een raadswerkgroep hebben inwoners, landbouwers en deskundigen hiervoor gezamenlijk kaders opgesteld. Voor de portefeuillehouder vormen deze kaders een stevige basis om  het te vertalen naar helder beleid.

————-
“Om grotere invloed uit te kunnen oefenen moet de raad veel eerder in het proces worden betrokken.
Immers in het voortraject is het mogelijk om de kaders vast te stellen”
————-

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Als de burgemeester direct gekozen wordt door de raad (eventueel via vertrouwenscommissie) voorzie ik weinig problemen. Indien de burgemeester rechtstreeks door de inwoners gekozen zou worden, dan zou dat volgens mij ten koste kunnen gaan van de kwaliteiten waarover hij/zij zou moet beschikken. In het laatste geval kan dit ten koste gaan van de verhouding tussen de raad en de burgemeester.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?
Diversiteit en inclusiviteit is volgens mij van grote waarde voor de raad en het raadswerk. Als er veel raadsleden in de raad zitten met verschillende specialismen kan dit leiden tot een succesvolle sterke raad. Zij moeten dan wel hun talenten tonen, goed samenwerken en dat ook blijven doen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?
Ik kan mij volledig vinden in deze stelling. Jammer genoeg neemt dit hand over hand toe. Het is onacceptabel. Ik beschouw dergelijk gedrag als ondermijning van onze democratie.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?
De rol van digitalisering in de samenleving is niet meer weg te denken. Het is gemakkelijk om inzage te hebben in allerlei dossiers en raadsstukken. Dit geldt niet alleen voor raadsleden, maar ook voor inwoners en belanghebbenden zijn die stukken toegankelijk. Dit heeft een gunstig effect op de participatie van inwoners.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?
Sinds de invoering van de avondklok heeft onze raad besloten digitaal te vergaderen gedurende de looptijd hiervan. Mijn ervaring is redelijk positief. Het gaat naar mijn gevoel wel ten koste van het debat. Mijn voorkeur blijft daarom uitgaan naar fysiek vergaderen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?
Mijn advies aan nieuwe raadsleden is om vooral jezelf te blijven. Volg zo spoedig mogelijk na de installatie van de raad een inwerkcursus of training waarin je alle tools – waarover een raadslid kan beschikken – leert te gebruiken. Probeer bij de behandeling van stukken de rode draad te volgen en ga niet tot in detail op zaken in. Zorg dat je met je fractie een hecht team vormt en zoek ook de samenwerking met andere partijen. Het werkt in de politiek net als in het leven; “geven en nemen”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.