Nieuws uit de fractie – januari 2019

BBC2014 wil haalbaarheidsonderzoek ‘De Swaneburg – gasloos’

Het overdekte zwembad De Swaneburg in Coevorden kan voorlopig nog niet van het gas af. De fracties van BBC2014 en VVD in de gemeenteraad besloten afgelopen dinsdag met een nipte meerderheid om een gemeentelijke bijdrage en lening uit te stellen. Het ontbreken van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor het project ‘Swaneburg gasloos’, waarmee 500.000 euro gemoeid is, vormde de aanleiding om het raadsvoorstel op te schorten. ‘Geen afstel, maar wel uitstel’, benadrukt fractievoorzitter Ferry Booy.

In 2017 heeft de raad van de gemeente Coevorden de vier zwembaden unaniem de opdracht gegeven om te gaan verduurzamen en onderling de samenwerking te zoeken. De Swaneburg is het eerste zwembad dat met een voorstel komt, maar ook de drie buitenbaden werken inmiddels aan plannen om tot een verdere verduurzaming te komen. De verwachting is dat de baden al op korte termijn goed gefundeerde projectplannen aan het college kunnen voorleggen, die recht doen aan de opdracht de zwemaccommodaties te verduurzamen. Een opdracht die de raad tijdens de vorige bestuursperiode met een motie unaniem heeft ondersteund.

Deze initiatieven van de zwembaden juicht de fractie van BBC2014 dan ook van harte toe en kunnen dan ook op steun van de fractie rekenen. Het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda van BBC2014 en vormt een belangrijk onderdeel van het raadsakkoord.

Het project Swaneburg – gasloos is volgens BBC2014 een treffend voorbeeld hoe de verduurzaming concreet vorm kan worden gegeven. De fractie heeft het raadsvoorstel en de onderliggende rapporten uitvoerig beoordeeld, maar moet helaas vaststellen dat het nog geen compleet beeld over de haalbaarheid geeft. ‘Simpelweg omdat een onafhankelijk onderzoek naar die haalbaarheid van het project ontbreekt, dat geldt zowel in financieel als technische zin. Dat maakt het voor onze fractie niet alleen lastig, maar ook onmogelijk om nu een goed onderbouwd oordeel te geven of ~  binnen de geschetste financiële en technische kaders ~ het project Swaneburg – gasloos haalbaar is’, aldus Ferry Booij.

Het raadsvoorstel wekt de indruk dat het haalbaarheidsonderzoek reeds heeft plaatsgevonden, maar datgene wat aan de raad is gepresenteerd blijkt volgens Booij goed beschouwd een kostenraming te zijn. ‘Onze conclusie, dat de voorliggende stukken vooralsnog geen compleet beeld geven van de haalbaarheid van het project, wordt hiermee naar ons idee bevestigd. Om als volksvertegenwoordigers een goede afweging te kunnen maken moet dan ook nog de nodige cruciale informatie aan het raadsvoorstel toegevoegd worden.’

Swaneburg – gasloos is volgens BBC2014 absoluut een beloftevol en ambitieus project, maar het gaat tegelijk om een aanzienlijke investering en is niet zonder risico. ‘Met enkel een kostenraming, zoals wij het als fractie tenminste beschouwen, kunnen wij geen goed gefundeerd oordeel vellen.’
BBC2014 werd daarin gesteund door de fractie van VVD. Dat resulteerde erin dat het agendapunt met een nipte meerderheid werd opgeschort totdat het onafhankelijk door gemeente Coevorden ingesteld haalbaarheidsonderzoek ter kennisgeving aan de raad wordt voorgelegd. Tevens adviseerden BBC2014 en VVD het college dinsdagavond om ook de drie buitenbaden te betrekken bij de verduurzaming en tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

Primeur in de Coevorder gemeentepolitiek: inwonersvoorstel

Een primeur in de Coevorder gemeentepolitiek: een inwoner die buiten de politiek om een voorstel indient. Bert de Haan wil een talentencentrum beginnen voor gratis muziek-, dans- en tekenles. Sinds 2016 kent Coevorden de mogelijkheid om een inwonersvoorstel te doen. Iedereen kan een idee vergezeld met vijftig handtekeningen indienen, waarover de politiek zich vervolgens buigt. Buiten de raadsagenda om dus, zodat ook inwoners invloed hebben op de politiek. De 46-jarige De Haan is de eerste Coevordenaar die dat doet.
De Haan gaf in het verleden orgelles aan kinderen. Dat wil hij weer oppakken, samen met anderen. In Coevorden heb je de Doe Mee-pas, voor mensen die maximaal op 110 procent van de bijstandsnorm zitten. Een hartstikke goed initiatief, want zo kunnen kinderen van ouders die het niet zo breed hebben ook op voetbal of gym. Maar er zijn ook gezinnen die met allerlei regelingen vaak buiten de boot vallen, omdat ze net boven die 110 procent zitten. Voor deze kinderen geen streetdance of tekenles, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Daarom zijn initiatief voor het talentencentrum, waar iedereen gratis les krijgt. De Haan wil zich ook richten op de dorpen in de gemeente. Hij zegt door verschillende instanties te zijn benaderd voor samenwerking.

Om de plannen van Bert de Haan te kunnen verwezenlijken is een startkapitaal van 30.000 euro nodig. De fractie BBC2014 noemt het voorstel sympathie en toont zich voorstander dat het project, onder begeleiding van de gemeente, nader wordt uitgewerkt. Dit alles moet ter zijner tijd leiden tot een collegevoorstel; dat aan de raad wordt voorgelegd.

De algemene opvatting van de raadsfracties is dat het in eerste instantie kleinschalig van de grond moet komen. Langzaam opbouwen en eerst eens kijken hoe het zich in de praktijk gaat ontwikkelen. Ook moet het voorstel passen binnen het gemeentelijk cultuurbeleid. Voorts moet er gezocht worden naar  een passende locatie.

Aanvraag evenementenvergunning moet eenvoudiger

In de commissievergadering van januari werden er door BBC2014-raadslid Henk Mulder vragen gesteld over een door de partij reeds in 2017 ingediende motie inzake vereenvoudiging van de aanvraag van evenementenvergunning.

Destijds heeft de fractie van BBC2014 verzocht de verordening te vereenvoudigen. Dit werd destijds door het college ook toegezegd, maar sindsdien is er geen concrete actie ondernomen. Sterker nog: het aantal voorwaarden waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen is sinds dat de motie is ingediend, gestegen van 70 naar 80!  Burgemeester Bert Bouwmeester antwoordde dat de verordening momenteel aan de actualiteit zal worden aangepast. Er is toegezegd dat de gewijzigde versie nog voor de start van het evenementenseizoen aan de raad zal worden voorgelegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.