BBC2014: “We zijn trots op het goede perspectief voor onze gemeente”

In de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 blikte fractievoorzitter Derk ten Berge van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) dinsdagavond terug op de afgelopen bestuursperiode.

In december 2013 presenteerde Belangen Buitengebied Coevorden haar eerste verkiezingsprogramma onder de titel ‘Gericht op Evenwicht’. Dit programma benadrukte vooral de kracht van de samenleving, en beoogde een gemeente die samen optrekt met haar inwoners vanuit een gezonde financiële basis. “We hebben dat later ‘Verbindend besturen’ genoemd. Het doet ons deugd dat in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen dit nu nadrukkelijk benoemd wordt, evenals de aandacht voor onze mooie dorpen”, aldus Ten Berge.

Initiatiefrijk
Bij de start van deze bestuursperiode ging BBC2014 nóg meer op zoek naar de kracht van die samenleving en de rol van de gemeente. “De bevestiging dat die kracht er is, vinden we in het enthousiasme en het bijna onvoorstelbaar aantal mooie initiatieven, groot en klein, vanuit onze inwoners. Wij durven gerust te stellen dat de inwoners van de gemeente Coevorden het meest initiatiefrijk zijn van alle Drentse gemeenten en misschien zelfs wel van Noord-Nederland. We hebben de inwoners ook volop de kans geboden om initiatiefrijk te zijn.’

Gewijzigde bestuursstijl
Dat heeft volgens Derk ten Berge zeker te maken met de gewijzigde bestuursstijl. “Zowel het college als onze raad hebben ingezien dat de kwaliteit van beleid beter wordt wanneer je dat samen met inwoners en ondernemers maakt! Onze partij heeft met haar beleid ruimte gegeven aan de samenleving om vervolgens aan te sluiten bij maatschappelijke vragen en behoeften.”

Partnerschap en wederzijds vertrouwen
“Lokale dorps- en belangenpartijen die veelal op basis van een dorpsvisie meer en nauwer de samenwerking zoeken. Het blijkt een vliegwiel te zijn voor daadkracht en vooral ook betrokkenheid en plezier. Voor een gemeente is het belangrijk goed te bepalen welke rol je kunt nemen in deze dynamiek.” “Daarin zijn we soms nog samen zoekende en dat mag ook gerust. Dat betekent voor alle lagen ‘anders werken’; vanuit een partnerschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hiervoor is lef en durf nodig. Mooie stappen hierin zijn het stimuleringsfonds en de dorpsbudgetten. We hebben ook ondervonden dat niet iedereen kan aanhaken. Voor de wijken in Coevorden zal een andere aanpak nodig zijn.“

Vrijwilligers
“BBC2014 onderkent ook het grote beroep dat regelmatig op vrijwilligers gedaan wordt. Daarom kan een dorpsvisie, die immers van de dorpen zelf is, prima als agenda dienen om het tempo van de wensen en projecten in die visie te bepalen. En, natuurlijk wordt de gemeente er ook graag bij betrokken, wanneer dat nodig is. De afgelopen jaren gingen veel dorpen de uitdaging aan met een dorpsvisie. Deze zijn het verhaal van dorpsbewoners – jongeren, ouderen, verenigingen, ondernemers – die op verkenning gingen en de zaken om hen heen betekenis gaven.”

Verder ziet BBC2014 meer deelname en inbreng tijdens bijeenkomsten voor de opstelling van nieuw beleid. Dat we met deze beleidsparticipatie belangrijke stappen hebben gemaakt zien we terug in de implementatie van het takenpakket Sociaal Domein en het beladen onderwerp windmolens. Belangrijke stappen ook op het terrein van de woonvisie, de toeristische beleidsagenda, centrumplan en de glasvezelinitiatieven, om er maar een aantal te noemen. Het blijft echter nodig om naast de inbreng van mondige inwoners ook de groep inwoners te betrekken die minder zichtbaar zijn. Ook hun geluid moet gehoord worden!

“Dat we de eerste en krachtige overheid voor onze inwoners willen zijn en onze wettelijke taken goed en efficiënt uit willen uitvoeren, mag helder zijn. Ook daar hebben we flinke stappen voorwaarts gemaakt.”

Woonvisie
“Er zijn bouwplannen vlot getrokken, overeenkomsten opengebroken of beëindigd en er kwamen geen grote risicovolle projecten bij. We kregen het gemeentelijk vastgoed beter in beeld en verkochten datgene wat overbodig was. In goed overleg kwam er een prachtige woonvisie tot stand. Een mooi proces dat door de raad zeer breed gedragen werd en dan ook als hamerstuk doorging. We wonen in een prachtige gemeente, maar we moeten blijven investeren in betaalbare woningen die aansluiten bij de behoefte van verschillende doelgroepen en die aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Een fonds voor zogeheten “rotte kiezen” in dorpen moet er echt komen. De woonvisie kan hierin prima leidend zijn.”

“Onze zoektocht naar een andere aanpak van groenonderhoud was oprecht een uitdaging. In die zoektocht hebben we gemerkt dat inwoners de kwaliteit van onderhoud van groot belang vinden. Onze mini-enquête bevestigde dit ook. In een zoektocht kom je soms jezelf tegen en moet je visie en beleid bijstellen.”

Prachtige bedrijven
“Het is uitermate belangrijk dat we vanuit een financieel gezonde basis nu het wegonderhoud goed kunnen oppakken. Dit staat gelukkig weer prominent op de agenda. In 2014 zat Nederland nog volop in de economische crisis. Via regionale samenwerking met Emmen, Hoogeveen en Hardenberg in Dutch Techzone zijn investeringen en werkgelegenheid gestimuleerd. We hebben veel prachtige bedrijven in onze gemeente, dan wel regio, die kunnen groeien. Het is goed dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te ondernemen. Dit geldt ook voor de agrarische sector. De gemeente komt steeds meer in de meedenk stand. Uiteraard is het soms ook uiteindelijk gewoon weer ‘NEE’. Maar we kijken steeds vaker vanuit mogelijkheden met ambtenaren die de situatie ter plekke goed in zich opnemen. We kunnen hier nog stappen in maken en dat gaan we wat ons betreft zeker ook doen.”

Toeristische sector
“De toeristische sector draagt vooral in het buitengebied bij aan werkgelegenheid en behoud van voorzieningen, en daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen. Het in deze bestuursperiode ingezette overleg met deze sector moeten we voort blijven zetten. Zo houden we ook de vinger aan de pols bij de uitvoering van de beleidsagenda voor toerisme.”

“Verder mogen we er ook trots op zijn dat in Arbeidsmarktregio onze doelstellingen ten aanzien van garantiebanen ruimschoots is behaald.”

Goed onderwijs wordt steeds belangrijker
“Het is van groot belang om vanuit de gemeente projecten te stimuleren die bijdragen aan een betere match tussen opleidingen en werk. We hebben veel interessante banen in het gebied, maar de aansluiting met het onderwijs laat te wensen over. In Dutch Techzone wordt dit deels opgepakt, maar het is goed dat dit breder getrokken wordt. “BBC2014 is tevreden met de stappen die gezet zijn in de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast is het behoud van moderne bibliotheken in grotere kernen en de stap naar de bibliotheek op school naar ons idee belangrijk.”
Logo BBC2014

Samen Krachtig
Dat we hulp op maat bieden is voor ons vanzelfsprekend. Het is ook goed dat we ons op preventie gaan richten. Samen Krachtig kan als uitgangspunt op onze steun blijven rekenen.
Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente liggen er veel uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg. Langer zelfstandig wonen en oud worden in een vertrouwde omgeving kan met de intenties die in de beleidsdocumenten zijn opgenomen. We hebben vertrouwen in de voorgestelde aanpak.
Raad omarmt rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Ouderen willen uiteraard graag deel uit blijven maken van onze maatschappij. Het is belangrijk dat ze steun krijgen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Niet voorschrijven, maar aansluiten, en helpen bij waar men op oudere leeftijd nog graag voor gaat. Dat maakt ouder worden tot een plezier en niet tot een opgave! We zien dat uitgangspunt wat ons betreft perfect vertaald in Samen Krachtig. Op preventie gerichte activiteiten worden speerpunten, en wel in de volle breedte: van jeugdgezondheidszorg tot ouderenzorg. De belangrijke inbreng hierbij van vrijwilligers en mantelzorgers dienen hierin erkend te worden en zo nodig moeten we dat ondersteunen.”

“Bewegen moeten we stimuleren in de vorm van sport of recreatie. Dat is van groot belang en gelukkig wordt dit onderkend. Op die manier kunnen we ~ wat ons betreft ~ ook in de sport weer investeren.”

Nog een paar korte punten:

“BBC2014 spreekt waardering uit voor de actieve ondersteuning van de jongerenraad. Verder spreken we graag onze waardering uit naar de gemeentelijke organisatie, die ons actief meeneemt in thema-avonden en zelf steeds beter aanhaakt op de nieuwe manier van werken. Meer naar buiten, meer deelnemen, meer faciliteren en minder bepalen.”

“Dat de gemeente er in 2014 financieel beroerd voorstond is inmiddels voor iedereen helder geworden. De start van deze bestuursperiode en de uitvoering van het bestuursprogramma was ronduit uitdagend. De prestatie die we met elkaar, inwoners en gemeente, hebben geleverd is in onze beleving bijzonder groot. Met wat wind in de rug, een strak financieel beleid onder leiding van dit college en met een raad die zich bewust was van de ernst van de situatie, hebben we het tij gekeerd.”

De laatste twee begrotingen werden unaniem aangenomen. We laten een mooi resultaat achter, waarmee een volgend college en raad kan ‘Doorpakken’. Eendrachtig het verkiezingsprogramma van BBC2014. Wij zijn trots op het goede perspectief voor onze gemeente!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.