Raadsbrede steun motie BBC2014: Onderzoek zorggeschikte ouderenhuisvesting én stimuleren doorstroom starters

Er komt op korte termijn een onderzoek om de behoefte aan zorggeschikte ouderenhuisvesting in de dorpen in de gemeente Coevorden in kaart te brengen. 

De gemeenteraad van Coevorden nam afgelopen week tijdens de begrotingsvergadering unaniem een motie aan die daarvoor moet zorgen. De motie was ingediend door Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014).

 

Volgens fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 is er op dit moment onvoldoende zicht hoe groot de mismatch is tussen vraag en aanbod voor de steeds groter wordende groep ouderen. “Terwijl het aantal zeventigplussers steeds verder toeneemt, ervaren we ook in onze gemeente dat het op de woningmarkt spaak loopt tussen vraag en aanbod. Deze mismatch moeten we in gezamenlijk verband het hoofd bieden. Dat is de reden waarom onze partij een onderzoek wil naar de behoefte van ouderenhuisvesting.”

 

Voorts verwacht BBC2014 dat steeds meer inwoners in de toekomst een beroep gaan doen op aanpassing van hun woning via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en dit hoge kosten met zich meebrengt voor de gemeente. “Het onderzoek moet ook duidelijkheid geven over de woonsituatie en woonwensen van senioren in de gemeente Coevorden.”

Doorstroom ten behoeve starters

Voor BBC2014 is niet alleen relevant voor ‘wie bouwen we’, maar ook ‘welke woningen willen we graag vrijspelen voor starters en kleine huishoudens.’ BBC2014 ziet op dit moment een duidelijke tendens dat de doorstroom ten behoeve van starters binnen de dorpen wordt belemmerd doordat er onvoldoende woningen voor ouderen beschikbaar zijn. “Volgens ons zal het effect van doorstroom dan ook een positieve invloed hebben op het beschikbaar komen van woningen voor onder meer starters.”

Prima woonvisie

Ferry Booij benadrukt dat er weliswaar een prima woonvisie ligt – die nog actueel is – maar waarvan de ambities nog wel moeten worden gerealiseerd. “ In 2017 is de woonvisie ‘Hier wil je wonen’ door de gemeenteraad van Coevorden vastgesteld. In deze woonvisie is aandacht voor verschillende doelgroepen. Ook heeft de gemeente hierin verschillende ambities uitgesproken ten aanzien van doelgroepen en een actieve rol in het beïnvloeden van het evenwicht op de woningmarkt. Dit in zowel de kwalitatieve, als kwantitatieve zin. Er bereiken ons steeds meer signalen dat er onvoldoende aanbod van ouderenhuisvesting in de dorpen is, zowel in de huur als de koopsector. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen we concrete maatregelen nemen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.