Henk Mulder apr2021

Fractievoorzitter Mulder trots

Fractievoorzitter Henk Mulder van BBC2014 is trots op wat er is bereikt én nog in het vat zit: “We staan er goed op!”

Met een flinke dosis vertrouwen kijkt fractievoorzitter Henk Mulder van BBC2014 naar een mooi toekomstperspectief voor de gemeente Coevorden. “We staan er goed op”, aldus Mulder.
De inwoner van Schoonoord is er trots op dat er ook in het komende jaar weer sprake is van een sluitende begroting. “Hiermee houden we het voorzieningenniveau in onze gemeente op orde en geven we verder invulling aan onze ambities. Het geeft ons de mogelijkheden om juist nu te investeren in groen, in wonen, verkeersveiligheid, in scholen en in de energietransitie. We kunnen dus blijven doen wat we van plan zijn. We hebben zelfs de ruimte om de lastendruk iets te verlagen”, stelt een tevreden Mulder vast, die sinds oktober aan het roer staat van de grootste fractie in de gemeenteraad van Coevorden.

Buffers
Mulder doet zijn uitspraken in de wetenschap dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven ook op lange termijn in balans zijn. Er zijn voldoende buffers opgebouwd om tegenvallers op te kunnen vangen. “Dat is belangrijk, want er zijn onzekerheden. De invoering van de Omgevingswet is er een van, een proces dat vooralsnog met veel onduidelijkheid is omgeven. Ook de opgaven op het gebied van duurzaamheid en woningbouw zullen de komende jaren forse investeringen in zowel geld als capaciteit met zich meebrengen voor onze gemeente. Wat onze fractie betreft mag het Rijk op deze dossiers veel nadrukkelijker acteren”, stelt Mulder.

Na bezuinigingen nu weer groen licht
Het thema ‘groen’ loopt als een rode draad door het betoog van Henk Mulder. “We zijn een mooie groene plattelandsgemeente met aantrekkelijke kernen. Groen is voor ons dan ook één van de leidende thema’s. Mede op ons initiatief stelt de gemeente Coevorden vanaf volgend jaar  structureel 250.000 euro extra beschikbaar om het groenonderhoud in de stad en in de dorpen te verbeteren.”

Hij wijst erop dat er in 2014 bij bezuinigingen flink moest worden afgeschaald in het onderhoudsniveau. “Het is dan ook niemand aan te rekenen dat het groenonderhoud hier en daar te wensen overliet. We krijgen uit verschillende hoeken van onze gemeente signalen dat men blij is met de woonomgeving, maar soms groeit er nog net wat teveel groen op verkeerde plekken. Het onderhoud van de bestaande groenstructuur is ons veel waard en daarom hebben tijdens de begrotingsvergadering ook de motie ingediend. We maken een kwart miljoen euro vrij om het groenonderhoud in dorpen en stad weer op een acceptabel niveau te brengen en waar het kan zelfs te versterken.”

Onderwijs
Mulder prijst zich gelukkig dat er veel aandacht is voor de onderwijsaccommodaties. De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan met als eerste De Nieuwe Veste, is een dossier waar de raad nog voor het kerstreces een klap op moet geven. Verder uiteraard de veelbelovende plannen in Schoonoord waar serieus gewerkt wordt om de twee basisscholen onder een dak te brengen, samen met sport en een MFA.

Bedrijvigheid en economie
“We zijn eveneens verheugd dat het goed gaat met de bedrijven en de economie, mede door de inzet van de Dutch Tech Zone. BBC2014 is dan ook voorstander om deze samenwerking verder te intensiveren. En dat er wordt gekeken waar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen kunnen worden gerealiseerd, maar last but not least… laten we dan niet vergeten dat de kleinere ondernemers – in de dorpskernen – hier ook graag een plaatsje willen krijgen.”

Toerisme en Vitale vakantieparken
Ruim 10% van de belastinginkomsten komt uit het toerisme en dus een belangrijke pijler voor werk en inkomsten. “We zijn dan ook voorstander van een goede en zorgvuldige uitvoering van het project Vitale Vakantieparken en een kwalitatief goede toeristische sector.”

Kwetsbare groepen
Mulder: “Er ligt nog steeds een grote opgave binnen het sociaal domein voor onder andere Jeugdzorg, Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), huishoudelijk hulp en opvang van kwetsbare groepen. Het blijft noodzakelijk om scherp te sturen op de financiën, zonder dat inwoners hiervan de dupe worden en zonder dat andere activiteiten van de gemeente onder druk komen te staan”.

Versterken ambtelijke organisatie
Henk Mulder maakt zich zorgen over de hoge werkdruk bij de ambtelijke organisatie. “Dat staat al een tijdje onder druk vanwege het grote werkpakket. Voor BBC2014 is het van groot belang dat er op korte termijn voldoende capaciteit in de organisatie beschikbaar is voor de kwaliteit van besluitvorming. Daarnaast ook voor het goed organiseren van de communicatie naar en participatie met onze inwoners. Onze fractie wil dan ook zo spoedig mogelijk met het college om de tafel welke versterking van de ambtelijke organisatie gewenst is, met daarbij een prioritering.”

Mobiliteit
Mulder is blij dat er een aanvang gemaakt zal worden met het fietspad Schapendijk, tenminste tot de Broekstukkenweg in Zweeloo. “Ook zijn we drukdoende om op diverse trajecten in de gemeente snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Het gaspedaal wordt soms nog te diep ingetrapt en ook op wegen waar het absoluut onverantwoord is om hard te rijden.”

Afval
Henk Mulder wijst verder naar de drie afvalcontainers bij zijn achterdeur. “Een goed afvalscheidingsbeleid. Daar staan we echt om te springen! Maar de goede scheiding van afval laat helaas nog veel te wensen over. De grootste kostenpost is het restafval. Er is gelukkig wel een gestaag dalende trend te zien in de hoeveelheid restafval die we per persoon inleveren. Als we die trend doorzetten zijn we in 2025 ook bij de gewenste 100kg. Dat vergt dan wel goede en juiste communicatie naar de inwoners. We willen daarom alle gegevens bovenwater hebben voordat we wederom gaan sleutelen aan de manier van inzamelen. De aandacht voor afgekeurde PMD is hierbij niet onbelangrijk.” (PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken)

Verder haalde Mulder met zijn fractie ook een motie over de streep waarbij de opbrengsten van AREA (het dividend) terugvloeien naar de inwoners. “Niet alleen de afvalstoffenheffing gaat naar beneden, maar het door AREA uitgekeerde dividend wordt in een speciaal fonds gestort. Op deze wijze kan dit geld aangewend worden om de kosten van de verwerking van afval voor onze inwoners terug te dringen. En dat is nodig, want het inzamelen en sorteren en verwerken van afval brengt steeds meer kosten met zich mee.”

Overspannen woningmarkt
De overspannen woningmarkt, die ook de gemeente Coevorden raakt, baart Mulder en zijn partij grote zorgen. “We blijven daarom inzetten op het snel uitrollen van de nieuwe Woonvisie. Woningen bijbouwen, voor gezinnen, voor jongeren en voor ouderen. In de komende jaren verwachten we vele honderden woningen op te leveren. We pleiten daarbij voor een goed evenwicht tussen sociale huurwoningen en koopwoningen, maar ook voor een halfjaarlijkse rapportage van wat er is bereikt. Nu de Woonvisie bijna is afgerond zijn we van oordeel dat de gemeente met onder andere marktpartijen en corporaties concrete afspraken moet maken. De inzet van BBC2014 blijft gericht op een evenwichtige verdeling tussen stad en dorpen. Met een hoge leefkwaliteit, voor iedereen”, besluit Henk Mulder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.