Er is weer ruimte om te doen…..

Fractievoorzitter Ferry Booij blikt terug op de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2018.

Nu het stof van één van de langste gemeenteraadsvergaderingen van het jaar weer enigszins is neergedaald, wil ik kort terugblikken op de behandeling van de programmabegroting 2019.

Onze bijdrage met betrekking tot de Algemene Beschouwing vindt u elders op deze site. Ik wil mij beperken tot een aantal punten waar wij de focus op gelegd hebben.

Glasvezel

De aanleg van glasvezel in onze gemeente vordert gestaag en de verwachting is dat in de loop van 2019 de schop de grond in gaat. BBC2014 zal bij de presentatie en effectuering van de plannen de vinger aan de pols houden inzake de kosten die de gemeente wil doorberekenen aan de stichting Glasvezel Zuidenveld.

MBO-opleidingen

Verder hebben we het college gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen of MBO-opleidingen ook deels in Coevorden kunnen plaatsvinden, en dan vooral gericht op techniek en logistiek. Dit voorstel werd gesteund door de PvdA en VVD. De wethouder gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Belastingen

De ambitie van onze partij is en blijft om de lokale belastingen niet verder te laten stijgen, zo mogelijk te verlagen. Helaas kan dit in de voorliggende begroting nog niet bereikt worden. Inzake de OZB is de stijging zeer beperkt gebleven, maar bij de verhoging van de afvalstoffenheffing ligt dit anders. Mede door een belastingverzwaring van het Rijk, een verhoging van 13 naar 31 euro per 1000 kg op afvalstoffen, moet de heffing verhoogd worden met 2,4%. Een tegenvaller die voor BBC2014 moeilijk verteerbaar is.

Wij hebben er bij de wethouder dan ook op aangedrongen om kostenbesparende maatregelen te nemen, zoals het invoeren van een controlesysteem bij de milieustraten, het invoeren van een andere frequentie voor het legen van containers en heldere voorlichting aan inwoners om afval beter te scheiden. De portefeuillehouder heeft toegezegd uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 de noodzakelijke maatregelen door te zullen voeren.

Diftar

D66 en PAC drongen aan om op korte termijn onderzoek te doen naar de invoering van Diftar. Dit houdt in dat aangeboden afval gewogen gaat worden en per kilo afgerekend wordt. Een variant hierop is dat afgerekend wordt naar het aantal keren dat de container aangeboden wordt. Een ingrijpende verandering die voor- en nadelen kent, maar het tarief wellicht omlaag kan brengen. Onze fractie is echter van mening dat we eerst het resultaat van de aangekondigde maatregelen van de portefeuillehouder moeten afwachten, alvorens te besluiten of we mee willen werken aan een onderzoek tot invoering van Diftar.

Blijverslening

Onze fractie heeft een motie ingediend voor de invoering van een Blijverslening. Hiermee kunnen inwoners hun woning levensloopbestendig maken, waardoor ze zo lang mogelijk van de eigen woning kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een slaapkamer of badkamer op de begane grond. De Blijverslening moet beschikbaar zijn voor eigenaren en/of huurders van een woning. Deze motie kon op brede steun van de raadsfracties rekenen en het college gaat nu met de uitwerking aan de slag.

Openbaar Vervoer

Samen met CDA en PvdA hebben we een motie ingediend inzake het Openbaar Vervoer. Met name de bus weer door de dorpen Sleen en Oosterhesselen laten rijden en de verbinding De Kiel/Schoonoord – Coevorden hebben we in deze motie onder de aandacht gebracht. Deze motie werd unaniem door de raad gesteund en de wethouder heeft toegezegd op korte termijn hierover overleg te voeren met het OV-bureau.

Tot slot

We hebben nu gelukkig weer de financiële ruimte om verder te werken aan een kwalitatieve verbetering van onze gemeente. We doen dat over de volle breedte. De zorg voor onze inwoners, de woon- en leefomgeving, economie en bereikbaarheid, duurzaamheid en woningbouw. Nu we ruimer in ons jasje zitten moeten we echter wel scherp letten op onze uitgaven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.