BBC2014: Focus 2019 vooral gericht op afvalstoffenheffing, glasvezel, MBO-opleidingen en blijverslening

De eerste begroting van de bestuursperiode 2018-2022 is een heel ander perspectief dan vier jaar geleden. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) ziet met veel genoegen dat de gemeente Coevorden er financieel weer goed voor staat. Ook voor de lange termijn ziet de begroting er goed uit.

Er zijn echter uitdagingen genoeg: op dit moment ligt onze focus vooral op :

  • Begeleiden en faciliteren aanleg glasvezel
  • Haalbaarheidsonderzoek MBO-opleidingen
  • Beteugelen afvalstoffenheffing en invoering controlesysteem milieustraat
  • De invoering van een Blijverslening

 

Programma 1 : Economie – Onderwijs – Cultuur

We hebben vanaf het begin beoogd de inwoners meer te betrekken bij het beleid. We zien dat terug in alle inwonersinitiatieven en vooral ook in de prachtige dorpsvisies. Aandacht voor leefbaarheid zien we ook terug in de glasvezelprojecten, moderne bibliotheken in de kernen, zorgaanbod in de dorpen/de stad en stimulering van de economie en de werkgelegenheid. De industrie in onze gemeente concentreert zich vooral rond de stad Coevorden en krijgt een flinke oppepper vanuit Dutch Techzone. Samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven leidt tot meer banen in de buurt.

Meer werkgelegenheid is onlosmakelijk verbonden aan goed onderwijs. Dat betekent opleidingen veel beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. In de gemeente Coevorden hebben we helaas geen middelbaar beroepsonderwijs. Alleen primair en voortgezet onderwijs. Onze fractie pleit dan ook voor een haalbaarheidsonderzoek of MBO-opleidingen ook deels in Coevorden kunnen plaatsvinden, en dan vooral gericht op techniek en logistiek. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. BBC2014 dringt aan op een haalbaarheidsonderzoek.

Verder zijn we content over het opzetten van een FabLab. Het FabLab kan studenten en werkgevers wegwijs maken en met elkaar in contact brengen. Het blijkt dat bedrijven op innovatief gebied nog heel erg zoekende zijn naar wat er aan kennis en kunde beschikbaar is én wat studenten en scholen voor hen kunnen betekenen. De fractie van BBC2014 gaat zich sterk maken om  een FabLab in de gemeente te realiseren.

Hoe dan ook: we hebben de wind in de zeilen en kunnen profiteren van een aantrekkende  economie. We moeten ons nog meer profileren als een aantrekkelijke woon- en werkgemeente.

Cultuur

De ‘Cultuurvisie’ van het college slaat een andere toon aan dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Er is gelukkig weer extra geld beschikbaar voor cultuur.

Onze fractie vindt het een goede zaak dat cultuur weer volledig op de kaart staat, want het is een heel belangrijk facet voor leefbaarheid. Een bloeiend verenigingsleven is de kracht van het platteland en de stad.

Het is waardevol dat zoveel mogelijk inwoners van de dorpen en de stad van jongs af aan meedoen aan cultuur, kunst maken of er gewoon van genieten.

 

Programma 2 : Werk, jeugd en zorg

Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente liggen er veel uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg.

In de afgelopen jaren is er door organisaties, ambtenaren en wethouder hard gewerkt aan de transitie van het sociaal domein. Zowel financieel als beleidsmatig, als in de uitvoering, heeft BBC2014 positieve ontwikkelen gezien. Dit is een groot compliment waard.

Werk

Een paar jaar geleden werden beleidsbepalers niet serieus genomen toen ze begonnen met “de tegenprestatie” voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. In 2014 kwam het kantelpunt nadat “de tegenprestatie” bij veel colleges hoog op de agenda werd gezet werd.

Ook in onze gemeente verwachten we van de mensen die niet in een re-integratietraject zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze iets terugdoen voor hun uitkering. Ze kunnen zelf bepalen wat dat is. Het kan, zo mogelijk tegen een kleine vergoeding, bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk, mantelzorg, een computer- of taalcursus of werken aan een persoonlijk probleem.

Wij willen de mensen in de bijstand centraal stellen en zien wat ze zelf kunnen als je hen die verantwoordelijkheid geeft. En niet aan hun lot overlaten….” Het Team Actief voor Werk is aan de voorkant proactief en dat is een goede zaak! We zouden van de wethouder wél graag een overzicht willen ontvangen over de effecten en tot dusverre bereikte resultaten.

Jeugd

De recente berichtgeving over de kwaliteit van zorg door de Veilig Thuis Drenthe en de veronderstelde interne problemen baart onze fractie zorgen. Recentelijk vernamen we dat een extern bureau onderzoek gaat doen bij VTD. Er wordt bekeken wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen. Ook wordt aan de hand van een quickscan de te volgen koers bepaald. We verzoeken de portefeuillehouder een vinger aan de pols te houden en ons te blijven informeren over de voortgang van het proces.

Zorg  

BBC2014 is enthousiast over de het plan Samen Krachtig. Wij delen de mening dat er preventieve zorg moet worden gegeven aan de kwetsbare inwoners van onze gemeente.

We vinden het belangrijk dat de gemeente het investeren in woningen om langer thuis te blijven wonen gaat stimuleren. BBC2014 pleit dan ook voor het onderzoek naar een Blijverslening. Een lening die bestemd is voor mensen die de eigen woning levensloop bestendig willen maken en willen aanpassen op hun zorgvraag. Vaak is het lastig om financiering bij een bank te regelen vanwege de leeftijd van de aanvragers.

Programma 3 : Ruimte en Leefomgeving

Op 10 juli j.l. tijdens de behandeling van de kaderbrief hebben we van de portefeuillehouder de toezegging gekregen dat we voorafgaand aan deze begrotingscyclus een evaluatie zouden hebben inzake het stimuleringsfonds/dorpsbudgetten. Het is er helaas nog niet van gekomen.

Breedband

Inmiddels wordt het belang van breedband door vrijwel iedereen onderkend.

De schop gaat al volgend jaar de grond in en BBC2014 wil daarom graag helderheid over de rol van de gemeente.  Van de portefeuillehouder vernamen we vorige week dat de legeskosten beperkt zullen blijven. Bij de presentatie van het voorstel zullen we t.z.t. ~ afhankelijk van de hoogte van de kosten ~ een motie c.q. amendement indienen. Ons standpunt is duidelijk: BBC2014 wil dat er geen legeskosten in rekening gebracht gaan worden.

Aan ambities bepaald geen gebrek; ook de Omgevingswet nadert met rasse schreden. Er wordt veel geld ter beschikking gesteld ter voorbereiding op deze wet. Een nog nooit eerder vertoonde juridische operatie en niet geheel gevrijwaard van financiële risico’s voor de gemeente. We vertrouwen erop dat het college de vinger aan de pols houdt en anticipeert op de ontwikkelingen.

U stelt voor om vanaf 2019 een budget van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor facilitering van ruimtelijke ontwikkelingen in dorpen en wijken om zodoende knelpunten aan te pakken. Wij vragen het college om de locaties en knelpunten op korte termijn te inventariseren. Het is van groot belang om verdwenen kwaliteit op sommige plekken in stad en dorpen terug te brengen.

Met belangstelling zien we een uitgewerkt voorstel voor de aanleg van de zuidelijke rondweg van Coevorden tegemoet. Het zal de economische kansen voor Coevorden ongetwijfeld vergroten en het zal er tegelijkertijd voor zorgen dat ook bij groei van bedrijvigheid en verkeer, de doorstroming gewaarborgd blijft. De treinverbinding Rheine vinden we een goede ontwikkeling. Uit de media hebben we recentelijk vernomen dat de provincie een treinverbinding met Hoogeveen financieel onhaalbaar vindt. Indien het project inderdaad onhaalbaar blijkt, moeten we ook geen geld steken in kostbare onderzoeken.

We zijn content met het feit dat het college aandacht heeft voor de verbetering van de OV-verbinding Coevorden-Hoogeveen en het realiseren van een aantal voorzieningen bij de HUB Zweeloo. Ook het gesprek met dorpen en het OV-bureau om het openbaar vervoer weer door de dorpen te laten rijden juichen we toe.

We hebben ook nog een aanvullende wens; verbetering van de OV-verbinding De Kiel/Schoonoord – Coevorden. De huidige reistijd via Emmen met de Bus-trein is omslachtig en bedraagt meer dan een uur.

Mede gezien de huidige aandacht voor de populariteit van het fietsen in Drenthe verwachten op korte termijn een fietsnota. Het draagt bij aan gezondheidsbevordering van onze inwoners en aan de bevordering van het toerisme

 

Programma 5 : Bestuur en organisatie

Onze fractie is blij met de onlangs door het college gedane toezegging dat op 1 januari a.s. in onze gemeente de mogelijkheid wordt geboden om paspoort of identiteitskaart thuis te laten bezorgen. Wij vinden deze burgerservice een goede zaak en hebben ons daar altijd sterk voor gemaakt.

 

Programma 6 : Financiering en Dekkingsmiddelen

In lijn met de nota financieel beleid koerst u op een solvabiliteitsratio tussen de 30 % en 40 %. Onze fractie vindt het belangrijk dat we naast alle geplande investeringen, de risico’s die we als gemeente nog lopen zeker niet uit het oog moeten verliezen.

Lokale lastendruk

Gemeentelijke belastingtarieven niet verder verhogen. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Het beleid rondom OZB kunnen we ons in vinden, een heel ander verhaal is afvalstoffenheffing. Hier ligt voor college, raad én onze inwoners nog een grote opgaaf. We zullen beter moeten scheiden en dit zullen we echt hoog van de toren moeten blazen. Het is vijf voor twaalf op onze afvalberg.

De toezegging van een onderzoek naar het invoeren van een controlesysteem op milieustraten en de wisseling in frequentie van ophalen PMD en restafval waarover nu gesproken wordt duurt wat onze fractie betreft te lang. Bij de commissievergadering van dinsdag 30 oktober j.l. hebben we bij de wethouder al gevraagd om daadkracht en doorpakken, want kostenbesparing moet er echt komen. We zijn zeer content met de toezegging van de wethouder dat in de loop van het eerste kwartaal van 2019 de invoering van het controlesysteem bij de milieustraat, de gewijzigde ophaalfrequentie en de publieksvoorlichting gestalte zullen krijgen,

De behaalde resultaten en de solide financiële basis maakt dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.