OZB-tarief 2021 blijft onveranderd, hoge urgentie Woonvisie 2.0; Stimuleringsfonds maakt pas plaats en volle steun voor buitenbaden

In deze onzekere tijd – waar COVID-19 ons in de greep blijft houden – is de fractie van BBC2014 content dat de financiële positie van onze gemeente onverminderd op orde blijft. Dat bleek tijdens de begrotingsvergadering.

Een begroting waar het geprognotiseerde tekort van 1,6 miljoen, op een adequate wijze is opgevangen zonder tekort te doen aan de ambities van de gemeente Coevorden. De fractie van BBC2014 kan zich prima vinden in de heroverwegingen die het college voorstelt. Er ligt voor de gemeente een grote uitdaging om structureel de kosten van het sociaal domein met 200.000 euro omlaag te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de essentiële WMO-voorzieningen.

En niet onbelangrijk: het ozb-tarief voor woningen blijft in 2021 weliswaar gelijk, maar omdat de waarde van huizen is gestegen betalen Coevordenaren toch iets meer.

Woonvisie

Bij de behandeling van de Kadernota – afgelopen juni – heeft de raad middels een motie het college opgedragen om de woonvisie te actualiseren. Zoals in recente publicaties wordt gemeld, volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt zich razendsnel op.

Aanbod van woningen daalt, waardoor prijzen stijgen. De door ons eerder al geschetste problemen van het beperkte woningaanbod voor senioren en starters nemen alleen nog maar verder toe. Een onlangs uitgevoerd onderzoek wijst nog eens uit dat jongeren in Drenthe willen blijven wonen, maar die mogelijkheden moeten er dan ook wel zijn!

Mede door het snelle herstel op de woningmarkt is de huidige woonvisie achterhaald. De gedachte – om als gemeente in een krimpregio extra financiële steun van het Rijk te ontvangen – is tot dusverre een illusie gebleken. Het heeft ons weinig tot niets gebracht. De fractie kijkt dan ook uit naar de geactualiseerde woonvisie 2.0., die BBC2014 – gezien de urgentie – begin volgend jaar verwachten.

Stimuleringsfonds

In de afgelopen jaren heeft ‘ons’ Stimuleringsfonds de waarde ruimschoots bewezen. De roep om een geactualiseerde versie lijkt echter gewenst. Niet voor niets heeft onze fractie hierover reeds in het voorjaar een motie ingediend. De oorspronkelijke doelstelling moet geactualiseerd worden en weer meer in evenwicht gebracht worden. Structureel verlagen met € 100.000,- is verantwoord en naar oordeel van onze fractie terecht doorgevoerd in de begroting. Maar goede initiatieven moeten in de komende jaren wél gehonoreerd kunnen blijven worden, om zodoende de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze dorpen en stad te waarborgen.

Zwembaden

Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de portefeuillehouder – dat de buitenbaden financieel geen kopje onder zullen gaan en de mogelijke tekorten worden aangevuld – baren de stijgende exploitatielasten van de buitenbaden de fractie wel degelijk zorgen.

De BTW-verrekening wordt niet meer toegepast, waardoor tekorten ontstaan van duizenden euro’s. Ook de Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de inkomsten dit seizoen substantieel teruggelopen zijn. Wij zijn blij dat de portefeuillehouder heeft toegezegd hier niet voor weg te lopen. En dat er spoedig overleg gepleegd gaat worden.

Mobiliteit

Naar aanleiding van onze motie inzake de aanleg van fietspaden aan de Gelpenberg en de Schapendijk heeft het college aangegeven dat er onderzoek is verricht. In dit vierde kwartaal zou de raad hierover geïnformeerd worden, waarna er in 2021 gestart zou kunnen worden met de realisatie. In de komende weken zien we de informatie graag tegemoet.

Verder blijft ons vizier gericht op een goed openbaar vervoer. Dit mede met het oog op veranderingen van de buslijnen door Noord- Sleen/Sleen en de bushaltes in Oosterhesselen.

In de verschillende kernen blijven er grote zorgen over de verkeersveiligheid, er wordt veel te hard gereden en het wordt tijd voor actie in goed overleg met belangenorganisaties en inwoners uit de kernen

Fundering Bentheimerpoort

Het college geeft aan dat er op dit moment gesprekken gaande zijn met een projectontwikkelaar om bestaande plannen zodanig aan te passen dat de fundamenten van de Bentheimerpoort zichtbaar worden. Dit leidt tot meerkosten, onder andere door verlies van verdiencapaciteit op appartementen, kosten voor een kelderbak, waterdicht maken van fundamenten, omleggen van kabels en leidingen en een latere start van de bouw. Voorzitter, wij krijgen de indruk dat dit vele tonnen gaat kosten. Het behoud van cultuurhistorie is voor BBC2014 belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Dan kan er – wat BBC2014 betreft – een streep door dit plan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.