Verkiezingsprogramma Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014): “Doorpakken!”

In december 2013 maakte BBC2014 haar eerste verkiezingsprogramma onder de titel ‘Gericht op Evenwicht’. Dit programma benadrukte vooral de kracht van de samenleving, en beoogde een gemeente die samen optrekt met haar inwoners vanuit een gezonde financiële basis. Zoals u zich waarschijnlijk wel herinnert stond Coevorden er financieel bijzonder slecht voor en werd er net vanuit het sociaal domein een groot takenpakket overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het vorige college en de vorige raad hadden geen besluiten genomen over de dringend noodzakelijke bezuinigen. Hoog tijd voor een nieuw geluid binnen de politiek. En dat vonden velen van u ook. Na de prachtige overwinning (BBC2014 kreeg vanuit het niets 6 zetels) heerste euforie, maar daarnaast ook het gevoel van ‘de kastanjes uit het vuur moeten halen’. Ondanks onervarenheid, maar met een bestuur, fractie en wethouder die allen over een goede dosis gezond boerenverstand beschikten, hebben wij de uitdaging aangenomen.

Verantwoordelijkheid genomen

En met succes! BBC2014 stond aan de basis van een doorbraak, en daar zijn we trots op. Deze doorbraak kwam voort uit onze visie op een meer toegankelijke manier van besturen en samenwerken en het juiste team van burgemeester en wethouders. Als nieuwe partij hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen, ook als het ging om het nemen van financiële risico’s. De effecten van dit nieuwe beleid dat inzette op het zoeken naar verbinding in de samenleving, maar ook tussen de gemeente en haar inwoners, worden steeds zichtbaarder. Zo is er veel meer deelname en inbreng tijdens bijeenkomsten over nieuw beleid, wat duidt op grotere betrokkenheid. Dat voelt geweldig, omdat dit een van de wensen van onze kiezers was.

Dorpen en de stad meer één

Dit willen we vasthouden en verder uitbouwen. We blijven ons inspannen voor een leefbaar buitengebied. In ons tweede verkiezingsprogramma staan een leefbare regio en de wens van inwoners om het karakter van de dorpen te behouden dan ook nog steeds centraal. Coevorden is een gemeente waar het buitengebied de stad versterkt en andersom de stad het buitengebied kan versterken. Met de keuze voor toerisme en versterken van de horeca in combinatie met het zichtbaar terugbrengen van historie en historische accenten worden de dorpen en de stad meer één.

We wonen in een prachtige gemeente, maar we moeten blijven investeren in betaalbare woningen die aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Ook willen we dat onze ouderen plezierig oud kunnen worden en langer thuis kunnen wonen. Daarvoor hebben we goede zorg nodig en bereikbare specialisten in de regio. Daarom wil BBC2014 DOORPAKKEN.

Inhoudsopgave:

Speerpunten verkiezingsprogramma 2018-2022.

Wat is er op hoofdlijnen gerealiseerd?

Verkiezingsprogramma: uitwerking speerpunten in onderwerpen.

 Raad omarmt rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Speerpunten verkiezingsprogramma 2018-2022

BBC2014 heeft mede op basis van signalen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantal uitgangspunten geformuleerd. Hoe we inhoud geven aan deze uitgangspunten staat beschreven in hoofdstuk 3 van ons verkiezingsprogramma. Daar vind je concrete ideeën en voorstellen die in overleg en bij voldoende draagvlak van de inwoners opgepakt worden.

BBC2014 wil doorpakken en daarom gaan we voor de volgende speerpunten:

1.  Leefbaarheid: Eigen karakter, elk dorp is uniek en mag dit blijven;

2. Wonen moet kwaliteit uitstralen en betaalbaar zijn. Bouwen in de dorpen moet mogelijk blijven;

3. Goede wegen en fietspaden en goed onderhouden groenvoorziening;

4. Een financieel gezonde gemeente: BBC2014 wil dat graag zo houden;

5. Gemeentelijke belastingtarieven niet verhogen, regelingen vereenvoudigen;

6. Werk in de buurt;

7. Een aantrekkelijke omgeving voor jeugd en jonge gezinnen;

8. Hoge kwaliteit zorg voor een groeiende groep senioren in zowel de dorpen als de stad;

9, Geen bezuinigingen meer op sport en inzet op preventie in de zorg (gezonde gemeente);

10. Snelle dienstverlening aan inwoners en ondernemers;

11. Vóór duurzaamheid en schone energie zonder uitbreiding van het aantal windmolens;

12. Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor één reeds bestaand AZC en betere integratie;

13. Breedband: snel en betaalbaar internet voor de gehele gemeente.

 

Wat is er op hoofdlijnen gerealiseerd?

BBC2014 is vier jaar geleden gestart als nieuwe partij met bijzondere aandacht voor het buitengebied, gericht op het realiseren van evenwicht in aandacht voor de dorpen en de stad. Onze inwoners uit de dorpen kwamen met vele ideeën en initiatieven en wisten/weten heel goed hoe zij hun leefomgeving willen inrichten. We wilden ook meer balans tussen uitgaven voor de stad en de dorpen. We zijn blij om te kunnen zeggen dat we de financiën weer op orde hebben weten te krijgen en dat er een betere verdeling van het geld is tussen stad en buitengebied. Ook zijn we als gemeente nu beter in staat financiële tegenslagen op te vangen. Verder is er een cultuurverandering op het gemeentehuis in gang gezet. Inwoners worden uitgenodigd om zelf met initiatieven te komen en worden eerder en vaker betrokken bij plannen voor de toekomst.

Bij het samenstellen van het nieuwe college streefden we naar teamgeest. Samenwerken, elkaar iets gunnen en toegankelijkheid van wethouders die elkaar bovendien aanvullen. Dat waren de zaken waar we op in staken. Daar zijn we goed in geslaagd. Het heeft ertoe geleid dat meer inwoners zich beter gehoord voelen, dat er veel initiatief uit de samenleving is gekomen en dat we nu een financieel gezonde gemeente zijn.

 

Jan Zwiers overhandigt sleutel De Spinde

 

Ons verkiezingsprogramma brachten we destijds in, tijdens gesprekken met de coalitie. Een groot deel van onze wensen is opgenomen in het coalitieakkoord. De prestaties van B&W zijn dan ook meestal de vertaling van het ook door BBC2014 gewenste beleid geweest.

Zonder een gezonde financiële basis valt er niets te kiezen of te verdelen. Daarom hebben we ons hier sterk voor gemaakt en de portefeuille financiën naar ons toe getrokken. Samen met de andere coalitiepartijen en het college van B&W (waaronder onze BBC2014-wethouder), hebben we binnen 3 jaar een veel betere en gezondere financiële positie bereikt. Bovendien wordt het geld waar we invloed op hebben, beter over de, stad en buitengebied verdeeld. We hebben de afgelopen periode ervaren hoe moeilijk het is om veranderingen door te voeren en nieuwe plannen van geld te voorzien als de gemeente op zwart zaad zit. Het college moest aan de inwoners uitleggen dat we noodgedwongen moesten bezuinigen omdat er in voorgaande jaren te veel was uitgegeven. Geld voor grote projecten als Holwerd-Zuid en het Spoor-/stations project RSP, wat nu uitgegeven moet worden, was al vastgelegd in de voorgaande bestuursperiode en contractueel niet meer te veranderen zonder grote financiële consequenties. Na 3 jaar van ingetogenheid, bescheidenheid en voorzichtig enthousiasme, kunnen we met de begroting 2018 voor het eerst echt opgetogen zijn en laten zien dat onze aanpak tot resultaat heeft geleid.

De leefbaarheid en de belangen van het buitengebied hadden en houden onze aandacht. We hebben vanaf het begin beoogd de samenleving meer te betrekken, nogmaals omdat we veel vertrouwen hebben in de kracht van onze inwoners. We zien dat nu terug in alle inwonersinitiatieven (stimuleringsfonds, leader etc.) en vooral ook in de prachtige dorpsvisies. Aandacht voor leefbaarheid zien we ook terug in de glasvezelprojecten, moderne bibliotheken in 5 kernen, zorgaanbod in de dorpen/de stad en stimulering van de economie en de werkgelegenheid. De industrie in onze gemeente concentreert zich vooral rond de stad Coevorden en kreeg een mooie oppepper vanuit Vierkant voor Werk, nu Dutch Techzone. Samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven leidt tot meer banen in de buurt.

Sectorplan Vierkant voor werk

Het was nodig om een totale cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie in gang te zetten. Het is meer meedenken geworden en deelnemen van de gemeente in gesprekken. Geen drempels, maar raadsleden, collegeleden en ambtenaren, die zichtbaar midden in de samenleving staan, luisteren en ontvankelijk zijn voor kritiek. Ambtenaren gaan meer naar buiten en zoeken de inwoners steeds vaker op. We zijn er echter nog niet, want een gesprek met de gemeente wordt nog lang niet altijd als constructief ervaren. Wij kunnen echter nu wel zeggen dat het de goede kant opgaat. We constateren dat er meer evenwicht is ontstaan tussen gemeente en inwoners.

Dorpen en wijken mogen zichzelf zijn, zoals beschreven in de dorpsvisies en moeten daar in gefaciliteerd worden. Hier zetten wij ons voor in. Het stimuleringsfonds en de dorpsbudgetten zijn mooie stappen.

BBC2014 is ook blij met de keuzes die gemaakt zijn voor de stad Coevorden. Deze passen veel beter bij het soort gemeente dat we willen zijn. Een eigen karakter van de stad laat zich zien in het terugbrengen van de historie en stimuleert daarmee het toerisme.

De leefbaarheid van het buitengebied en het inspelen op wensen en ideeën van inwoners vereisen continu aandacht. BBC2014 staat voor een platteland waar het fijn wonen is en waar, al dan niet op initiatief van en gerealiseerd door inwoners, de voorzieningen passend en op niveau zijn. We staan eveneens voor een platteland en stad met economische vitaliteit, waar snel internet en innovatie mogelijk is, waar de zorg voor ouderen op peil is, waar goede vervoersmogelijkheden zijn en waar het ook voor de jeugd goed toeven is.

Ons nieuwe verkiezingsprogramma sluit vooral aan op onze eerdere uitgangspunten, maar ook op wat ons nog te doen staat.

Fractie en wethouder BBC2014

Verkiezingsprogramma: uitwerking speerpunten in onderwerpen

1.          Leefbaarheid: Eigen karakter, elk dorp is uniek en mag dit blijven

Onze trots op het buitengebied steken we niet onder stoelen of banken. Immers onze dorpskernen, essen, groenlanden en bossen behoren tot de beste van het Drentse landschap! Samen met de inwoners werken we aan het behoud van de eigenheid van het buitengebied. Hieronder staat onze visie puntsgewijs toegelicht.

Inwoners de ruimte bieden om invulling te geven aan hun wensen binnen hun dorp/wijk en leefomgeving.

 • Stimuleren dorpsvisies en ondersteuning bieden

De afgelopen jaren hebben veel dorpen de uitdaging van het maken van een dorpsvisie opgepakt. Geen twee dorpsvisies zijn gelijk. Dat zou ook vreemd zijn. Deze visies zijn het verhaal van dorpsbewoners – jongeren, ouderen, verenigingen, ondernemers – die op verkenning gingen en de zaken om hen heen betekenis gaven. Meer dan tevoren moet er overleg en ruimte geboden worden. De gemeente moet hierbij vertrouwen stellen in haar inwoners. De dorpsvisies kunnen leidend zijn voor de gesprekken met de gemeente. Dorpen die nog geen dorpsvisie hebben en dit wel overwegen, moeten ondersteuning krijgen. Dorpsverenigingen, met of zonder dorpsvisies, zijn voor de gemeente het eerste aanspreekpunt.

 • Loslaten en initiatieven vanuit de bevolking stimuleren

Wanneer inwoners zelf initiatief nemen kijken we waar onze bijdrage vanuit de gemeente gewenst en mogelijk is. We nemen het niet over, maar willen in principe onze kennis en kunde, soms ook met geld, inzetten om initiatieven van de grond te krijgen.

 • Inwoners agenderen zelf belangrijke thema’s

Inwoners hebben zelf de mogelijkheid om rechtstreeks voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Hiervoor zijn 50 handtekeningen nodig. BBC2014 vindt het belangrijk dat er een lage drempel is voor het agenderen van verschillende onderwerpen bij de raad.

 • Kennis uit de samenleving verzamelen

ij vragen onze inwoners hun specifieke kennis in te brengen op relevante onderwerpen. Wij zien onze inwoners hierbij als klankbord, als adviseurs en als specialisten. De goede ervaringen in de afgelopen periode op onder andere de thema’s breedband, wonen, het centrumplan en het sociaal domein willen we graag een vervolg geven. De meeste kennis zit niet op het gemeentehuis maar bij onze inwoners.

 • Stimuleringsgeld

BBC2014 blijft pleiten voor stimuleringsgeld ten behoeve van leefbaarheid. Geld en inzet van de gemeente als bijdrage in projecten mag niet verdwijnen (zie volgende punt).

Inwonersinitiatieven helpen door het beschikbaar stellen van ondersteuning en financiën.

 • Extra geld voor initiatieven

We moeten voldoende middelen beschikbaar stellen om voorstellen in de dorpsvisies te realiseren. Desgewenst zijn we bereid om meer geld dan nu het geval is, ter beschikking te stellen.

 • Helpen bij fondsvorming

De gemeente moet alert blijven om fondsen die beschikbaar zijn bij hogere overheden binnen te halen. Het huidige stimuleringsfonds speelt een belangrijke rol. Het stimuleringsfonds wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

 • Dorpsbudgetten de kans geven

BBC2014 is een voorstander van dorpsbudgetten (onderdeel van het stimuleringsfonds). Wij zijn van mening dat onze dorpen zelfstandig genoeg zijn om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is wel van belang dat ten aanzien van deze dorpsbudgetten er een goede onderbouwing komt en dat de projecten breed gedragen worden.

 

Goede bereikbaarheid van de dorpen en de stad stimuleren via de combinatie van openbaar vervoer en publiek vervoer (WMO- en hub taxi’s)

 • Actieve lobby voor vervoer

Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer (OV) en met het publiek vervoer (PV, een combinatie van kleinschalig OV met regiotaxi en WMO gerelateerd vervoer) van de dorpen is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van het buitengebied en om te zorgen dat kwetsbaren in onze gemeenschap niet geïsoleerd raken. Beide vormen dienen elkaar te versterken. De gemeente moet een inspanning plegen om goed en aansluitend vervoer te regelen op de volgende punten:

 • Goede regionale afstemming tussen OV en PV. Wij pleiten voor een gecombineerde dienstregeling van OV en PV.
 • Goede verbindingen met het landelijk OV.
 • Verbeteren van de regionale OV-verbindingen door OV-knooppunten (Hubs) met elkaar te verbinden
 • Dorpskernen weer opnemen in de bus route. Bushaltes vlak voor rotondes zijn ongewenst mede vanuit verkeerskundig opzicht.
 • We vinden dat er ruimte moet zijn voor vernieuwende en particuliere initiatieven
 • Zuidoost-Drenthe ook internationaal ontsluiten

Zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde lopen onderzoeken naar betere spoorverbindingen. BBC2014 is voorstander van realisatie van een goede internationale verbinding vanuit onze regio met Rheine (Duitsland) en verder Europa in.

 

Meer handhavingscapaciteit en signalering in het kader van veiligheid en naleving van bestaande regels.

 • Bestaande regels sneller/ beter handhaven

Meer BOA’s (opsporingsambtenaren) zijn soms gewenst. BBC2014 vindt dat de gemeente snel moet kunnen inspelen op situaties waarbij meer handhavingscapaciteit nodig is. Dit voorkomt uitwassen in overlast, frustraties over regels die toch niet gecontroleerd worden en lang slepende of steeds terugkerende items bij de gemeentelijke organisatie en politie.

 • Verkeersveiligheid en gedrag

De gemeente moet blijven investeren in de verkeersveiligheid in de dorpskernen en de wijken. Het gebruik van signaleringsapparatuur kan wat BBC2014 betreft permanent, maar op wisselende locaties worden ingezet. BBC2014 wil signaleringsapparatuur die de snelheid aangeeft aan de randen van de kernen of op andere plaatsen in de kernen waar dit nodig is. In gevallen waar het noodzakelijk is moet extra handhaving worden ingezet.

 

Kunst en cultuur stimuleren en waarderen

 • Leefklimaat versterken met cultuur

Een gevarieerd cultureel aanbod moet ook beschikbaar zijn voor het buitengebied. Een positieve ontwikkeling is de samenwerking vanuit theater de Hofpoort in Coevorden met enkele dorpen in het buitengebied. Om die samenwerking en andere culturele initiatieven in het buitengebied mogelijk te maken en/of te versterken is een financiële impuls voor deze niet-commerciële en door vrijwilligers gedragen activiteiten op zijn plaats. Denk hierbij aan activiteiten rond (klassieke) muziek, literatuur, toneel, cabaret en beeldende kunst.

Culturele optredens en/of manifestaties in de dorpen van het buitengebied vinden vaak plaats in historische gebouwen (kerken, boerderijen etc.) en/of op historische locaties (een es of brink), waardoor deze extra betekenis voor de samenleving krijgen.

Een mogelijke behoefte aan samenwerking en afstemming door middel van een Coevorder cultuur- en evenementenagenda moet door de gemeente gestimuleerd worden.

Wolf in Zweeloo
Op de plek langs de N381 in Zweeloo waar bijna een jaar geleden een wolf werd gesignaleerd, is door Lucas Wolf (links) en Leo Kaldenbach een blijvend gedenkteken onthuld. Het project, een initiatief van Boermarke Zweeloo, kon worden gerealiseerd met steun van het Waterschap, Staatsbosbeheer, de VTRB en de gemeente Coevorden.

Basiszorg in de buurt is een voorwaarde voor leefbare kernen

Bereikbare zorg in de dorpen voegt veel waarde toe aan de leefbaarheid. Mensen wonen langer thuis en krijgen meer zorgmogelijkheden in hun vertrouwde omgeving aangeboden. Deze voorzieningen kunnen blijven bestaan bij voldoende vraag in de dorpen. Langer thuis blijven wonen draagt bij aan leefbare kernen.

 

2.          Wonen moet kwaliteit uitstralen. Bouwen in de dorpen moet mogelijk blijven.

Dorpen voldoende ruimte bieden om te bouwen en te vernieuwen

 • Niet alleen nieuwbouw

Wanneer er niet meer gebouwd wordt in de dorpen zal op relatief korte termijn verpaupering op de loer liggen. Daarom moeten we niet alleen denken aan nieuwbouw, maar ook aan vervangende nieuwbouw, herontwikkeling van leegstaand agrarisch vastgoed en het bouwen binnen bestaande bebouwing, ook wel genoemd inbreiding. Er moet altijd ruimte blijven voor goede plannen. ONZE DORPEN MOGEN NIET OP SLOT GEZET WORDEN!

 • Splitsing leegstaande boerderijen moet mogelijk zijn

Leegstaande (woon)boerderijen moeten opgedeeld kunnen worden in meerdere wooneenheden. De oudste “nieuwbouw” in de dorpen is het meest risicovol en is op enig moment niet meer te renoveren. Deze woningen liggen vaak het dichtst bij de dorpskern en zijn soms beeldbepalend. De kwaliteit van ons buitengebied mag niet afnemen in de toekomst, maar zal juist aantrekkingskracht moeten hebben voor inwoners en toeristen.

 

Voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen voor de verschillende doelgroepen

Op basis van goede plannen, ontstaan vanuit reële en duurzame behoefte, moet het soort woningen en de aantallen per soort, aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Oftewel, er moeten voldoende woningen zijn voor éénpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en voor de toenemende groep ouderen in de omgeving waarin ze zich prettig voelen. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. Zij hebben belang bij levensloopbestendige woningen, waarbij zo nodig het verstrekken van een blijvers lening past. We zijn van mening dat er een goede doorstroom moet zijn van starters naar de volgende stap in een wooncarrière. Daarbij kan een starters-/doorstroomregeling effectief zijn. Een dergelijke regeling moet in ieder geval beschikbaar zijn.

Samen met de dorpen en de stad werken aan promotie van de mooie woon- en werkomgeving en de aantrekkelijkheid benadrukken

Samen met de inwoners en ondernemers maken we plannen om ons gebied te promoten. De verwachting is dat het aantal inwoners in onze regio op termijn zal afnemen. Niets doen is wat ons betreft geen optie. We zijn trots op onze mooie regio en willen dit graag uitdragen. We kiezen daarbij voor kwaliteit als uitgangspunt.

Geld voor toekomstbestendige dorpen

In de stad Coevorden wordt in de wijken vooral door de woningcorporatie het voortouw genomen voor herstructurering (sloop en vervangende nieuwbouw van woningen, opnieuw inrichten van de omgeving). De gemeente levert daarin ook een bijdrage. De binnenstad van Coevorden moet worden aangepakt en dat kost geld. Maar, ook in de dorpen moeten we alert blijven om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid op peil te houden. Daarom moet hier ook geld voor beschikbaar komen.

 • We moeten ‘rotte kiezen’ voorkomen

In het buitengebied hebben of krijgen we te maken met leegstaande bedrijfspanden, winkelpanden en agrarisch vastgoed die al lang in familiebezit zijn. De mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen zijn vaak beperkt en herontwikkeling is niet meer betaalbaar. Leegstand zet de kwaliteit van de leefomgeving in een landelijk gebied onder druk. BBC2014 wil daarom een herstructureringsfonds in het leven roepen. In dit fonds moeten de komende jaren bedragen worden gestort om vervolgens in overleg met de inwoners kwaliteit terug te brengen op die plekken waar ze verdwenen is

 • Particulier woningbezit mag niet verpauperen

In dorpen en wijken hebben we niet alleen met nieuwbouw te maken, maar ook met oudere bouw uit vorige decennia. Deze woningen in dorpskernen en dorpswijken vragen de komende jaren aandacht. Ons woningbezit en de omgeving moeten kwaliteit blijven uitstralen om aantrekkelijk te blijven voor mensen die overwegen naar onze regio te verhuizen. In de dorpen zal in de komende jaren herstructurering op de schouders van particuliere eigenaren rusten in samenwerking met de gemeente. BBC2014 vindt dat we dit moeten onderkennen en wil hiervoor geld reserveren. Ook dit willen we via het eerdergenoemde herstructureringsfonds doen.

De balans in wonen binnen de stad terugbrengen

 • Balans en het juiste aanbod

BBC2014 vindt dat er een betere balans moet ontstaan in het aanbod van woningen en de juiste woonzorg combinaties. Teveel goedkope woningen, ook ten opzichte van de regio, kunnen sociaal-maatschappelijke problemen tot gevolg hebben.

 • Woningbouw in binnenstad heeft prioriteit

Om meer woonmogelijkheden in de binnenstad te kunnen bieden, moeten bouwplannen elders in de stad deels geschrapt worden. Zo kun je de leegstand van winkelpanden en andere bedrijfspanden te lijf gaan. De kwaliteit van de stad is hier volgens ons goed mee gediend. Voor de binnenstad zijn keuzes gemaakt die veel beter aansluiten bij een belangrijke economische pijler van onze gemeente, namelijk toerisme. Ook daar gaan we voor kwaliteit. Hiermee kunnen dorpen en stad elkaar versterken en zal leefbaarheid en plezierig wonen en werken worden bevorderd.

 

3.          Goede wegen en fietspaden en goed onderhouden groenvoorziening

Goed onderhoud is je visitekaartje

In de afgelopen collegeperiode hebben we pas in het laatste jaar, toen het financieel weer echt op orde was, de investering- en onderhoudsbudgetten op niveau kunnen brengen. De ergernis en erfenis uit het verleden moet daarmee voorgoed verleden tijd zijn. We willen trots kunnen zijn op onze dorpen en wijken, op onze woon- en werkomgeving. Groenonderhoud en goede wegen zijn daarbij het visitekaartje. Ook voor de beleving van toeristen is dit van wezenlijk belang.

Ecologisch bermbeheer

BBC2014 is vóór ecologisch bermbeheer. In Benneveld loopt een pilot hiermee. Het stimuleringsfonds biedt anderen ook de mogelijkheid om hier aan deel te nemen.

 

Inwoners hebben recht op goede wegen

BBC2014 wil niet meer terug naar een situatie met veel achterstallig onderhoud. Vanaf 2010 is er zwaar bezuinigd omdat vorige colleges de financiën niet op orde kregen. In de afgelopen collegeperiode is geld beschikbaar gesteld om de achterstalligheid op te lossen. We pleiten voor een gemeentelijk onderzoek naar betere verbindingen en verkeersveiligheid in samenwerking met andere gemeenten en overheden.

Voor de uitstraling van het gebied moet de groenvoorziening op orde zijn

Groenvoorziening is maatwerk. Hiervoor moet, indien nodig, extra geld beschikbaar worden gesteld. We willen trots kunnen zijn op de uitstraling van onze gemeente.

De gemeente moet hierover in gesprek blijven met de dorpsbelangen- en wijkverenigingen. Verder moet de gemeente meedoen aan pilots met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen om betere resultaten te krijgen bij het bestrijden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups en bij compostering.

Fiets- en wandelpaden moeten veilig zijn, goed bewegwijzerd en in goede staat van onderhoud

Er moet extra aandacht gegeven worden aan het onderhoud en de inrichting van groenvoorziening, wegen en fietspaden. Er moet fasegewijs over meerdere jaren extra budget begroot worden voor verbetering en onderhoud van fietspaden en de aanleg van extra fietsverbindingen in het kader van veiligheid en toerisme. De kwaliteit van de paden moet omhoog, zeker nu er met hogere snelheden wordt gefietst. De randen van fietspaden zijn soms gevaarlijk en de breedte van de paden zijn niet meer berekend op de moderne (elektrische) fietsen. Ook moet er aandacht komen voor (innovatieve) verlichting op donkere veel gebruikte fietspaden ten behoeve van de veiligheid, te realiseren via een verlichtingsplan.

 

4.          Een financieel gezonde gemeente: BBC2014 wil dat graag zo houden

We willen geld beschikbaar hebben wanneer het nodig is om samen, naar behoefte van de samenleving, aan een prachtige leefomgeving te kunnen werken die kwaliteit uitstraalt. Daar is een stabiele financiële situatie voor nodig en een overzichtelijk huishoudboekje. We blijven ons sterk maken voor een financieel gezonde gemeente, aangezien dit de belangrijkste voorwaarde is voor de realisatie nieuwe plannen, voortkomend uit de dorpsvisies, noden en de wensen van onze inwoners. Dit moet allemaal in balans blijven met lokale belastingen, zoals toeristenbelasting, OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten.

 

5.          Gemeentelijke belastingtarieven niet verhogen, regelingen vereenvoudigen

Gemeentelijke belastingtarieven niet verder verhogen

De gemeentelijke belastingen in Coevorden zijn ten opzichte van vergelijkbare gemeenten hoog. Wij vinden dat deze lasten (o.a. Afvalstoffenheffing en de OZB) niet verder mogen toenemen. Om de afvalstoffenheffing beheersbaar te houden, hebben we een opgaaf om samen met de inwoners afval beter te scheiden.

Toeristenbelasting niet verder verhogen

Toerisme is een belangrijke pijler voor het platteland. De sector zorgt bovendien voor toegankelijke banen voor lager opgeleiden en dat mag beloond worden. We vinden het belangrijk dat ondernemers blijven investeren in de kwaliteit van hun accommodaties.

Onderzoek doen naar het hanteren van verschillende tarieven voor toeristenbelasting

We hebben veel signalen gekregen van ondernemers die een camping of groepsaccommodatie runnen over de verhouding tussen het bedrag aan toeristenbelasting per overnachting en de totaalprijs per overnachting. BBC2014 wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van het hanteren van verschillende tarieven.

Door met vereenvoudigen regels

Een vergunning voor simpel bouwwerk moet op eenvoudige wijze kunnen worden aangevraagd of achteraf worden gemeld. Een eenvoudige vergunning wordt wat ons betreft binnen drie dagen afgegeven of beter nog, samen met een ambtenaar besproken, waarna men met de vergunning op zak vertrekt.

Legesverordening herzien

 • Leges moeten in verhouding blijven

De legesverordening moet worden herzien, waarbij overcompensatie door hoge legeskosten bij grotere bouwwerken in het belang van een goed vestigingsklimaat voor de gemeente Coevorden wordt voorkomen. Met overcompensatie wordt bedoeld dat er te veel leges betaald worden naar verhouding van het geleverde werk door de gemeente. Dat we voor kleine verbouwingen niet de werkelijke kosten in rekening brengen, vinden we goed. Daarmee dragen we bij aan betaalbaarheid van kleine verbouwingen. Bij grotere bouwwerken brengen we om die reden meer in rekening dan de werkelijke kosten. Wanneer dit desondanks eenvoudige gebouwen betreft zal hier een gepast tarief in rekening moeten worden gebracht.

 • Breedband en leges

BC2014 is van mening dat gekeken moet worden naar de mogelijkheden om leges te matigen bij de aanleg van breedband. We willen hierin een ‘vriendelijk’ tarief. ‘Verbind Drenthe’ heeft voorbeelden van hoe een dergelijke aanpassing eruit kan komen te zien. Andere gemeenten zijn ons hierin inmiddels voorgegaan.

 

6.          Werk in de buurt

Veel aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en toekomstige baan

Het is belangrijk om vanuit de gemeente projecten te stimuleren die bijdragen aan een betere match tussen opleidingen en werk. We hebben veel mooie banen in het gebied, maar de aansluiting met het onderwijs laat te wensen over. Hier liggen kansen voor werkgelegenheid. BBC2014 vindt dat de regio hierin moet uitblinken. Om tot een betere aansluiting te komen zouden ondernemers meer invloed moeten krijgen op de onderwijsprogramma’s. Om de werkgelegenheid verder te stimuleren willen we daarnaast projecten steunen die hier positief aan bijdragen zoals Vierkant voor Werk, dat zich richt op het plaatsen van mensen die met werkloosheid bedreigd worden in kansrijke sectoren zoals de techniek- of bouwsector. Ook andere sectoren zoals toerisme, zakelijke dienstverlening en de agrarische sector kunnen hiervan profiteren.

Het programma van economische structuurversterking blijven steunen (vierkant voor werk)

Voorheen Vierkant voor Werk, nu Dutch Techzone, moet – zoals hiervoor al werd gezegd – blijvend worden gesteund. Er is een gezamenlijke inspanning nodig om nieuwe bedrijven te verleiden zich in onze regio te vestigen. Omdat onze inwoners voor een groot deel buiten de gemeente werken, kiezen we voor een regionale benadering, waarbij de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Hardenberg onze partners zijn voor industrie. In het toerisme werken we vooral samen met de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. We kijken ook graag over de grenzen heen, omdat zeker voor het thema ‘economie’ een gemeentelijke benadering veel te beperkt is.

Inwoners moeten de kans hebben om in onze regio een baan te vinden.

We hebben veel prachtige bedrijven in onze gemeente/regio, die kunnen groeien. Ze moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te ondernemen. De gemeente moet meedenken en meebewegen om regelgeving zo mogelijk aan te passen waar het knelt.

Voldoende werk voor 50-plussers

Voldoende werk voor 50-plussers is nog belangrijker geworden sinds het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Werkloze 50-plussers verdienen extra aandacht van het UWV, de sociale dienst en/of het sociaal werkbedrijf.

BBC2014 wil toerisme blijven stimuleren

 • Gemeente actief in overleg met toerisme en horeca

In ons buitengebied draagt vooral toerisme bij aan werkgelegenheid en behoud van voorzieningen, en daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen in de vorm van supermarkten, horeca, evenementen, kunst, culturele en ambachtelijke bedrijfjes. Om de belangen van deze sector te bevorderen moet de gemeente regelmatig met betrokkenen overleggen. Zo houden we ook de vinger aan de pols bij de uitvoering van de beleidsagenda voor toerisme.

 

 • Camperplaatsen en campervoorzieningen voor een meer divers aanbod

BBC2014 wil dat er in de stad een aantal camperplaatsen gerealiseerd worden. Plannen van ondernemers om in het buitengebied camperplaatsen van hoge kwaliteit te realiseren zijn van harte welkom. Toeristen met een camper dragen bij aan het verlengen van het seizoen. Zowel voor de toeristische bedrijven als voor de middenstanders kan dit bijdragen aan een beter rendement en toename van investeringen.

Lokale ondernemers meer betrekken bij werk voor de gemeente

Daar waar geen Europese aanbestedingsregels gelden moet de gemeente meer inspanningen doen om de lokale ondernemers aan werkzaamheden voor de gemeente te helpen. Onderhoud en reparatiewerk van gemeentelijk materiaal hoort wat BBC2014 betreft door onze eigen lokale ondernemers uitgevoerd te worden. Dit onderwerp past op de agenda van het overleg met ondernemersverenigingen.

De agrarische sector voldoende ruimte geven om te ontwikkelen

Een andere belangrijke economische activiteit is de agrarische sector in ons buitengebied. Agrariërs in Nederland zijn hoogopgeleide en gedreven ondernemers, die zeer bewust werken aan een duurzame en/of biologische voedselproductie. Er wordt gewerkt aan een lagere belasting van het milieu, door middel van precisielandbouw. Uit landbouwproducten worden innoverende nieuwe grondstoffen gevonden, die vervuilende of niet verteerbare grondstoffen vervangen. Nieuwe teelten zullen ontstaan en producten worden winkelklaar gemaakt en verkocht op de bedrijven. Schaalvergroting is onvermijdbaar.

Andere ontwikkelingen zullen zijn: Agrarisch natuurbeheer, Agrotoerisme en zorgboerderijen. De nieuwe omgevingswet zal dit alles mogelijk moeten maken. Vanuit de omgevingsvisie moet hiervoor ruimte geboden worden.

 

7.          Een aantrekkelijke omgeving voor jeugd en jonge gezinnen

BBC2014 vindt het niet wenselijk dat zoveel jonge mensen de regio verlaten. Uiteraard is studeren een goed argument om dit wel te doen, maar we geven ze graag mee welke mooie banen er in onze regio zijn. We zien ze graag terug, direct na hun studie of als jong gezin dat veilig en betaalbaar wil wonen in combinatie met leuk werk.

Samen met ondernemers en onderwijs jongeren beter informeren over de mogelijkheden van mooie banen in de regio

We laten onze jongeren naar elders vertrekken zonder ze mee te geven welke mooie toekomst er hier voor ze kan liggen. Hier ligt een kans voor ondernemers en onderwijs: door samen op te trekken kunnen jongeren in een vroeg stadium kennismaken met de veelheid en diversiteit aan bedrijven die er in onze regio te vinden zijn. Denk daarbij aan bedrijfsbezoeken, georganiseerd op een manier die de jeugd aanspreekt.

Jongeren motiveren en stimuleren om maatschappelijk actief te zijn

Er is een groep jongeren die hun leefomgeving op het platteland saai vindt. Gelukkig zijn er ook jongeren die van hun plattelandsjeugd juist een knallend hoogtepunt maken. Die jongeren slagen er jaarlijks in om eigenhandig spraakmakende competities of evenementen te organiseren die van ver uit de regio mensen trekken en in eigen dorp zelf alle leeftijdsgroepen op de been brengen. Deze jongeren investeren in de vitaliteit van de eigen omgeving en het dorp en dragen daarmee bij aan de leefbaarheid. BBC2014 vindt dat dergelijke initiatieven ondersteund moeten worden, maar de initiatieven moeten vooral uit de dorpen en wijken zelf komen. Maatschappelijk actief zijn kan jongeren helpen om de band met hun omgeving te versterken.

Jongerenraad ondersteunen

De jongerenraad moet actief ondersteund worden. Belangrijke thema’s voor hen zijn; vervoer, veiligheid (ook op internet en sociale media), schuldproblematiek en leefstijl.

Ondernemers moeten zich sterk maken voor een meer actieve benadering van jongeren als potentiele werknemer

Voldoende aanbod van stage- en werkplekken (Dutch Techzone) is belangrijk. BBC2014 vindt dat het onderwijs en werkgevers hierin nog actiever kunnen zijn. Denk aan het organiseren van snuffelstages en bedrijfsbezoeken. Via Dutch Techzone moeten wij ondernemers en onderwijsinstellingen daarin stimuleren en faciliteren. Voor de jeugd moet het onderwijs goede kansen bieden.

Onderwijs moet behouden blijven in de dorpen

Spreiding van scholen is belangrijk. Om onderwijs voor een dorp te behouden mag een eigen signatuur een noodzakelijke samenwerking niet in de weg staan. Huidige en toekomstige thema’s voor het basisonderwijs zijn: het stichten van Brede Scholen en integrale Kindcentra (2-12 jaar) en het bieden van passend onderwijs. Particuliere initiatieven op het gebied van kinderopvang moeten gestimuleerd en ondersteund worden.

 

Kinderen en zorg

Kinderen moeten in onze gemeente in een veilige en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien. Toch gaat dit niet altijd goed. Het is belangrijk dat de directe omgeving oog heeft voor problemen van kinderen. Afleiding en steun bieden, bijvoorbeeld als een kind mantelzorger is, kan veel doen. Scholen, sportverenigingen en andere organisaties kunnen hierbij helpen. Wanneer professionele hulp in gezinnen nodig is dient één hulpverlener verantwoordelijk te zijn voor de coördinatie van alle zorg.

 

8.          Hoge kwaliteit zorg voor een groeiende groep senioren in zowel de dorpen als de stad

De komende jaren krijgen we te maken met een sterke toename van de groep ouderen.

BBC2014 ondersteunt dorps- en bewonersinitiatieven in welzijn en zorg

Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente liggen er veel uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg. Belangrijk is te werken aan oplossingen die passen bij hoe we willen leven in onze dorpen, wijken en buurtschappen. Elkaar helpen of ondersteunen als het een keer minder goed gaat vinden wij normaal. Goede ideeën en initiatieven op dit gebied moeten we belonen met aandacht en financiële steun.

Ouderen willen graag deel uit blijven maken van onze maatschappij. Het is belangrijk dat ze steun krijgen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Niet voorschrijven, maar aansluiten, en helpen bij waar men op oudere leeftijd nog graag voor gaat. Dat maakt ouder worden tot een plezier en niet tot een opgave! In de gemeente Coevorden wonen ruim 35.380 mensen waarvan 31% tussen de 46 en 65 jaar is en 22% 65 jaar en ouder.

Meer aandacht voor Senioren

Senioren moeten betrokken worden bij het actief maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid. De ouderenbonden vragen aandacht voor onderstaande punten. BBC2014 ondersteunt deze punten.

 • Persoonlijke financiële problemen kunnen groot zijn als er sprake is van hoge zorgkosten en woonlasten. De gemeente heeft veel mogelijkheden om armoedebeleid te voeren. Het extra gemeentebudget voor senioren vanuit het Rijk moet daarom ten volle benut worden.
 • Goede zorg betekent: een goede kwaliteit zorg die passend, betaalbaar en beschikbaar is voor iedereen. Binnen de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben we het dan over hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, (vervangende) mantelzorg- en cliëntondersteuning.
 • Versterken van de kracht van de ouderen zelf mede door een integrale aanpak en persoonlijke   aandacht. Met een goed samenspel tussen beroepskrachten , vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en mantelzorgers. Maatwerk moet mogelijk zijn.

Overige zorg

Naast bovenstaande aspecten, dient op zorggebied nu vaart gemaakt te worden met de uitvoering van het door de Raad vastgestelde beleidsplan “Samen Krachtig”. Speerpunt bij de keuze van de uitvoeringsplannen dienen de op preventie gerichte activiteiten te zijn. En wel in de volle breedte: van jeugdgezondheidszorg tot ouderenzorg.

Door de vergrijzing en krimp komt informele zorg steeds meer in de knel. Er zijn voor de informele zorgtaken steeds minder mensen beschikbaar. Samen met de Jongerenraad willen we onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij vrijwilligerswerk in de zorg.

We overwegen een zorgkaart in te voeren. Op de voorkant staat vermeld hoe de professionele zorg te bereiken is en op de achterkant staan de vrijwilligersnetwerken vermeld.

Meer inzetten op preventie om de bevolking gezond te houden

BBC2014 wil preventie, versterken van de kracht van de ouderen zelf, een integrale aanpak en persoonlijke aandacht. Dit alles vergt een goed samenspel tussen beroepskrachten, vrijwilligers, het eigen sociaal netwerk en mantelzorgers. De senior behoudt zelf de regie. Bij deze integrale aanpak moet de kwaliteit van leven voorop staan en niet het kostenaspect. Maatwerk moet mogelijk zijn.

Mantelzorg is en blijft vrijwillig; het mag geen verplichting worden. Overbelasting van mantelzorgers moet voorkomen worden. Dit probleem komt in alle leeftijdsgroepen voor.

Senioren willen volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. BBC2014 vindt dat algemene diensten voor iedereen toegankelijk moeten blijven, met of zonder computer. Digitalisering kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze samenleving en op het leven van ouderen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat senioren door deze ontwikkelingen uitgesloten worden en dat hun zelfredzaamheid afneemt.

 

9.          Geen bezuinigingen meer op binnen- en buitensport

Niet bezuinigen op binnen- en buitensporten

Het is belangrijk dat inwoners zelf kunnen blijven werken aan hun eigen gezondheid. Sportverenigingen en maatschappelijke- en zorgorganisaties kunnen hierin samen optrekken. Inwoners die regelmatig sporten en bewegen blijven en voelen zich langer gezond. Het is ook een manier om overgewicht (obesitas) tegen te gaan.

sportclubs subsidie bezuinigingen

Sportverenigingen hebben ook een sociale functie. Het zijn ontmoetingsplekken, die de sociale samenhang en saamhorigheid in de gemeenschap bevorderen. Daarom wil BBC2014 dat er niet (verder) bezuinigd wordt op binnen- en buitensporten.

 

10.     Snelle dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Laagdrempelige, begrijpelijke en toegankelijke gemeentelijke diensten (zowel digitaal als aan de balie en thuis bij de mensen)

Dienstverlening moet optimaal zijn. Digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd en aangepast aan landelijke normen. Dit geeft in de toekomst veel informatie voor inwoners die daar mee om kunnen gaan. Voor inwoners die niet vaardig zijn met de computer, dient de gemeente goede alternatieven te bieden in de vorm van persoonlijke dienstverlening, zowel aan het loket als bij de mensen thuis. Denk daarbij aan bezorgmogelijkheden van documenten voor ouderen en minder mobiele inwoners.

 

11.     Vóór duurzaamheid en schone energie, maar zonder uitbreiding van het aantal windmolens

* Een duurzaamheidsloket voor inwoners

Er zou een ‘duurzaamheidsloket’ ingericht moeten worden om informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven. Een loket dat tevens een ondersteunende en informerende functie vervult voor (lokale) initiatieven van inwoners en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn burgerinitiatieven voor alternatieve en groene energie, zonnepaneelprojecten en de opkomende energiecoöperaties.

* Samen met de ondernemersverenigingen duurzaamheid stimuleren

BCC2014 wil bevorderen dat ondernemersverenigingen samenwerken aan plannen en projecten om een duurzame leefomgeving te realiseren en daarbij ook inwoners betrekken.

Bij de vervanging van asbestdaken en/of het plaatsen van zonnepanelen heeft de gemeente een voorbeeldfunctie voor bedrijven en inwoners. Verder willen we ondernemers betrekken bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

* BBC2014 vindt dat duurzaamheidsinvesteringen in nieuwe en bestaande woningen moet worden gestimuleerd

Bij het verlenen van een vergunning is er aandacht voor dat duurzaamheid voldoende aandacht krijgt en dat er energieneutraal gebouwd wordt.

Participatie in duurzaamheidsprojecten, zoals zonneweiden, moet mogelijk zijn voor inwoners en bedrijven. Bij bestaande bouw kan het lastig zijn om ter plekke duurzaamheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door ongunstige ligging. We denken tevens aan participatie van inwoners bij duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke gebouwen.

* De gemeente moet zelf het goede voorbeeld blijven geven in duurzame machines, wagenpark en gebouwen

De gemeente neemt zelf regelmatig het voortouw om het goede voorbeeld te geven bij duurzaamheidsinvesteringen. We zien echter nog veel gemeentelijk vastgoed waar duurzaamheid niet optimaal is. We vinden dat ook het wagenpark en de machines van de gemeente verder kunnen worden verduurzaamd.

* Windmolens: daar hebben we (er) nu genoeg van!

De gemeente Coevorden heeft de opdracht van de rijksoverheid om 20 Megawatt aan windenergie op te wekken. In de afgelopen bestuursperiode hebben we daar met elkaar keuzes in gemaakt. Er komen naar verwachting 7 windmolens die vooral aansluiten bij bestaande groepen molens tegen de Duitse grens op Nederlandse grondgebied en bestaande molens op het industrieterrein.

windmolens in Coevorden

Wat BBC2014 betreft is het dat dan ook. Meer windmolens voor onze gemeente zien wij niet zitten en zal nog meer mensen treffen in hun woonplezier. Voor een gemeente die zich zowel in de stad als in het buitengebied op toerisme richt, is het overigens ook niet wenselijk. Een duidelijk ‘NEE’ tegen meer windmolens in de gemeente Coevorden.

12.     De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor één reeds bestaand AZC en betere integratie

De gemeente Coevorden neemt ruimschoots haar verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Dat doen we op een prima wijze in het AZC in Aalden. BBC2014 vindt dat we daarmee ook zeker voldoende verantwoordelijkheid nemen en dat andere gemeenten toekomstige toenames in de asielstroom moeten gaan opvangen. We willen geen tweede AZC in onze gemeente. We zijn niet tegen het opvangen van echte vluchtelingen. Om draagvlak te houden is het belangrijk dat vluchtelingen evenrediger over Nederland worden verdeeld.

In de afgelopen collegeperiode hebben we ondervonden dat het kopiëren van een prima functionerend AZC als Aalden geen gemakkelijke opgaaf is. Daar trekken we lering uit en nemen nu een duidelijk standpunt in.

In de opvang van statushouders voldoen we aan de ons opgelegde taakstelling. Wel is duidelijk dat we in de dorpen en wijken van Coevorden moeten bijdragen aan een goede integratie en dat vooral het spreken en lezen van de Nederlandse taal zeer essentieel is voor nieuwe inwoners. BBC2014 vindt dat hiervoor meer aandacht moet komen. Integratie wordt hiermee kansrijker, maar ook de kans op werk in een arbeidsmarkt waar steeds meer kansen komen. Natuurlijk zal hiermee ook een uitstroom uit de bijstand worden gerealiseerd. We hebben ook voldoende signalen dat onze nieuwe inwoners zich verdienstelijk willen maken en geven hen graag die kans.

13.     Breedband: snel en betaalbaar internet in de gehele gemeente

BBC2014 gaat voor breedband

Het afgelopen jaar is er door vele vrijwilligers keihard gewerkt in de verschillende dorpskernen van onze gemeente om inwoners te overtuigen van het grote belang van breedband. ‘Ambassadeurs’ gingen van deur tot deur en met succes. De gemeente moet bereid zijn bij deze initiatieven betrokken te blijven door ambtelijke ondersteuning en voorwaarden creëren voor het realiseren hiervan. Eventueel moet er tegen gunstige voorwaarden leningen verstrekt worden. Een maatregel als glasvezel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling.

SNEL EN BETAALBAAR INTERNET IS ESSENTIEEL VOOR DE LEEFBAARHEID OP HET PLATTELAND!

 

BBC2014 heeft als nieuwe partij, bewezen dat we het kunnen: met gezond boerenverstand en gericht op samenwerking, hebben we een hecht team gecreëerd dat veel heeft kunnen bereiken. Daar willen we graag mee doorgaan. DOORPAKKEN dus de komende vier jaar, in uw belang!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.