Nieuws uit de fractie

Terugblik op de raadsvergadering van 18 december j.l.

In de laatste raadsvergadering van 2018 domineerde de behandeling van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Coevorden de agenda. De stad beschikt inmiddels al over een dergelijk netwerk van KPN, maar het buitengebied is nog verstoken van snel internet.

Thuisbezorging reisdocumenten

Hieraan voorafgaande maakte CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Zuur van de mogelijkheid gebruik om een stemverklaring af te leggen over het collegebesluit om vanaf 1 januari a.s. reisdocumenten (paspoorten, rijbewijzen etc.) bij onze inwoners thuis te laten bezorgen tegen een tarief van 4,95 euro.

De werkelijke kosten voor de gemeente bedragen circa acht euro. De gemeente legt er dus ongeveer drie euro per bezorging op toe. Het CDA is echter van mening dat dit tegen het beleid van de gemeente ingaat en dat de inwoners derhalve het volle pond zouden moeten betalen.

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) pleit al jaren voor thuisbezorging van reisdocumenten. Dat heeft de partij dan ook niet voor niets in het verkiezingsprogramma opgenomen. BBC2014 is van oordeel dat hiermee de dienstverlening aan de inwoners wordt vergroot. Deze belangrijke serviceverlening hoeft daarom niet per definitie kostendekkend te zijn.

Uit ervaringscijfers van andere gemeente blijkt dat er in Coevorden ongeveer 900 thuisbezorgingen per jaar plaats zullen vinden.

Glasvezel

Vervolgens deden alle fracties hun zegje over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Coevorden. In het betoog benadrukte de fractie van BBC2014 dat het een project een belangrijke bijdrage levert aan het waarborgen van de leefbaarheid op het platteland. Het is goed voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid en infrastructuur.

Glasvezel zorgt er voor dat de inwoners straks klaar zijn voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Het mag duidelijk zijn dat Belangen Buitengebied Coevorden veel waarde hecht aan het welslagen van dit project.

Het is een krachtig initiatief uit de samenleving, prima passend in “Coevorden Verbindt”. Grote waardering heeft BBC2014 voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingespannen voor het verkrijgen van minimaal 65% intentieverklaringen. Deze waren nodig om het plan doorgang te kunnen laten vinden.

Vooraf was al duidelijk dat er brede steun voor dit voorstel zou zijn. Vrijwel alle partijen hadden de aanleg van glasvezelnet opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Een feestje dus voor al die vrijwilligers, die zich ingezet hebben en waarvan er enkele tientallen aanwezig waren tijdens deze raadsvergadering. Een kleine domper op de feestvreugde kwam uit de hoek van het CDA. Heel verwonderend dat fractievoorzitter Zuur harde noten richting het college kraakte over de gevolgde procedure.

Afgezien van het feit of deze al dan niet terecht waren, deze harde noten waren beter op zijn plaats geweest in de commissievergaderin van vorige week. BBC2014 heeft het college gecomplimenteerd met de vele voorbereidende werkzaamheden, die in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd moesten worden. Enkele kleine procedurefoutjes moeten dan maar voor lief worden genomen. Door grote tijdsdruk (vóór 1 januari a.s.) moest dit voorstel door de raad in behandeling worden genomen..

De vrijwilligers staan nu voor een uitdagende taak. Voordat de aanleg van glasvezel van start kan gaan, is namelijk als voorwaarde gesteld dat minimaal 40% van de huishoudens zich vóór 1 april a.s. inschrijft voor een abonnement.

D66 deed nog een poging om, middels een ter elfder ure ingediende motie, het ecologisch bermbeheer te verknopen met het voorstel betreffende de aanleg van glasvezel. Het college werd hierin onder meer opgedragen via Glasvezel Zuidenveld en de aannemer ervoor te zorgen dat alle bermen, waarin de bekabeling wordt gelegd, ingezaaid dient te worden met een inheems Drents bermmengsel. Mede omdat bij het voorstel een inhoudelijke onderbouwing ontbrak, werd deze motie ~ slechts gesteund door PAC en de PvdA ~ met 16 stemmen tegen verworpen.

Namens onze fractie wil ik u allen prettige feestdagen en veel voorspoed toewensen in 2019.

Wellicht zien wij elkaar op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Coevorden op maandag 7 januari 2019 in de raadszaal. Deze begint om 19.30 uur.

 

Ferry Booij, fractievoorzitter BBC2014.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.