Kaderbrief: eerste schets begroting 2022

In juni stelt het college de Kaderbrief op. Hierin wordt ter voorbereiding op de nieuwe begroting een voorstel gedaan voor het nieuw beleid en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar

De Kaderbrief geeft een eerste schets voor de begroting van 2022. Een belangrijke bron hierbij is de meicirculaire van het gemeentefonds. In de meicirculaire staan de prognoses voor de ontwikkeling en verdeling van de algemene uitkering en budgetten van het Rijk.

Reactie BBC2014 op de Kaderbrief
De laatste Kaderbrief van deze bestuursperiode ligt voor ons. Tijd om alvast vooruit te blikken naar de laatste begroting in deze bestuursperiode.


Financien
Financieel liggen we meer dan op koers. We kennen nauwelijks lastenstijging voor onze inwoners, een prima voorzieningenniveau in een gemeente waar zowel in de buitendorpen als de stad mooie projecten in de steigers staan. We verstaan de kunst van evenwicht en doorpakken. Daar kunnen we trots op zijn!

De coronacrisis is weliswaar op zijn retour, maar de weg terug is er een met onzekerheden. In de doorkijk van de financiën 2022 t/m 2025 is de gemeente behoudend. Dit is terecht, met de huidige solide financiële reserves en dito solvabiliteit kunnen we een stootje verdragen, maar de komende jaren staan er veel grote uitgaven voor de deur.  

BBC2014 pleit voor opstellen investeringsagenda voor dorpen
Terugkomend op de discussie in de laatste commissievergadering inzake de dorpen; BBC2014 pleit voor het opstellen van een investeringsagenda voor de dorpen, uitgaande van een totale visie op het buitengebied. Een door het college op te stellen inventarisatie moet duidelijk maken wat er op termijn in de fysieke leefomgeving nodig is of ontbreekt in de dorpen en wijken.

BBC2014 is met het college van oordeel dat de ontwikkeling van Holwert-Midden belangrijk is, maar wij willen toch eerst het besluitvormingsproces inzake De Nieuwe Veste afwachten alvorens hier een besluit over te nemen.

Doorpakken!
Wonen en zorg vormen wat ons betreft essentiële puzzelstukjes voor de nieuwe Woonvisie 2.0.  De gemeente heeft samen met woonpartners, zorginstellingen en marktpartijen één of meerdere puzzelstukjes in handen. Laten we deze puzzel snel gaan leggen! En ook de puzzel voor de bouw van woningen voor starters en senioren  -ook in onze dorpen- hoeft wat ons betreft niet ingewikkeld te zijn.…! Doorpakken nu de tijd rijp is!

De inzet van het beleid sociaal domein blijft gericht op meedoen, voorkomen en ondersteuning: veel aandacht moet er zijn voor het uit de hand lopen van de jeugdzorgkosten. Dat vergt een kritische benadering!

Gelukkig gaat de schop voor een nieuw schoolgebouw in Schoonoord volgend jaar eindelijk de grond in. Ook hier geldt: doorpakken. Dit project is in alle opzichten goed voor het dorp. Het is ook een mooie opmaat om uiteindelijk in het dorp een Multi Functionele Accommodatie te realiseren.

Met betrekking tot huishoudelijk afval moeten we helaas constateren dat de Vangdoelstelling van 100 kg afval in 2020 niet gehaald is. Het is goed dat in de commissievergadering door de wethouder is toegezegd dat de vervolgstappen direct na de vakantie plaats vinden. BBC2014 is overigens van mening dat ook de mogelijkheden van handhaving onderzocht moeten worden. Een aantal gemeenten heeft deze al ingevoerd. We zullen hier bovenop blijven zitten!

Onze fractie is blij dat het college verder aan de slag gaat met de duurzaamheidsvisie. Binnen de pijler groene leefomgeving willen we samen met de raadswerkgroep het idee van het verticaal planten verder uitrollen. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit heeft onze volle aandacht.

Wij willen wij de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen voor fietsen en auto’s onderzocht hebben. Wij zullen hiertoe een motie indienen.

Onder het kopje “Concrete stappen naar de toekomst” schrijft het college dat er wordt gewerkt aan een mooie binnenstad, maar hier hoort natuurlijk in een adem  ook het herstructureringsfonds genoemd te worden. Het fonds dat een bijdrage moet leveren om vooral de buitendorpen nog mooier te maken!.

Verbinding ook digitaal
Verbindend besturen is dichtbij de inwoners staan. Dat is een continu proces, maar ook nog een behoorlijk leerproces. Gelet op de signalen uit de samenleving is een ding duidelijk: we moeten nog meer energie steken in Verbindend Besturen.
En dan is er nog… Coevorden verbindt digitaal… Dat is ook nodig in deze tijd. Maar schenkt de gemeente ook voldoende aandacht aan inwoners die niet of onvoldoende in dit digitale tijdperk kunnen meekomen?

BBC2014 vroeg tijdens de behandeling van de Kaderbrief eveneens aandacht voor de ontwikkelingen rondom de Bentheimerpoort. Het is lovenswaardig om de historie terug te brengen in de stad, maar wat BBC2014 betreft niet tegen elke prijs. De fractie wacht dan ook met belangstelling het voorstel hierover af.

Dutch Tech Zone als aanjager van de regionale samenwerking heeft zich volgens BBC2014 inmiddels ruimschoots bewezen. Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat onze fractie deelname aan dit project wil continueren.

Het rapport “Toekomstbestendig werken in de openbare ruimte” is afgerond, maar iedere verandering is nog geen verbetering. Er moet volgens BBC2014 dus echt sprake zijn van een significante verbetering van de bedrijfsvoering en de service aan inwoners. In de commissie heeft het college toegezegd dat de raad regelmatig geïnformeerd zal worden over de voortgang van het proces.

BBC2014 noemde het opvallend dat het thema mobiliteit in deze kaderbrief niet genoemd wordt. Op een aantal wegen in met name het buitengebied is de verkeersveiligheid toch echt in het geding. 

Nu de kaders opgesteld zijn gaat BBC2014 aan de slag met haar verkiezingsprogramma 2022-2026: “Samen Verder Vooruit”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.