BBC2014 dringt aan op uitvoering moties herstructureringsfonds, ouderenhuisvesting/starters en aanleg fietspaden

BBC2014 wil dat er haast gemaakt wordt met de uitwerking van het herstructureringsfonds. De fractie pleit op korte termijn voor het ontwikkelen van een strategisch model waarmee dreigende verpaupering van een aantal panden in de buitendorpen kan worden aangepakt. Dit alles met het doel de leefbaarheid en het aangezicht van de dorpen te behouden en te vergroten.  Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021.

Fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 liet weten dat zijn partij duidelijke kaders wil voor het herstructureringsfonds. “Bijna acht maanden geleden heeft een ruime meerderheid van deze raad het college opdracht gegeven een visie te schrijven op het toekomstbestendig maken en houden van onze dorpen. We vinden het heel spijtig dat dit nog niet is opgepakt. We dragen het college dan ook op om bij de begroting van 2021 alsnog de regels, visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te presenteren.” Een motie van deze strekking werd dinsdagavond door bijna de gehele raad ondersteund.

Stimuleringsfonds

Samen met coalitiepartij PvdA diende BBC2014 ook een motie in over een andere opzet voor het Stimuleringsfonds. “We zien dat het evenwicht in de aanvragen en toekenningen tussen de dorpen en wijken behoorlijk is scheefgegroeid. Gericht op evenwicht was en is niet voor niets de slogan van onze partij. Onze indruk is dat niet alle dorpen en wijken alle tools hebben om aanvragen en beleid te organiseren”, aldus vice-fractievoorzitter Erik Holties.

BBC2014 is volgens hem van mening dat er daarom zo spoedig mogelijk moet worden geïnventariseerd welke wijken, dorpen en belangenorganisaties in onze gemeente niet of nauwelijks gebruik maken van de beschikbare wijk- en dorpsbudgetten. In het najaar – bij de begrotingsbehandeling 2021 – moet de raad hierover worden geïnformeerd.

Financiën

De kostenontwikkelingen in met name het Sociaal Domein kwalificeerde Erik Holties tijdens de behandeling van de Kaderbrief als ronduit zorgelijk. “Er rust dan ook een zware taak op de schouders van de gemeente. We moeten grip houden op kosten, maar willen de bestaande WMO-voorzieningen waarborgen. Extra financiële steun van het Rijk is daarom zeer noodzakelijk. De corona pandemie maakt het allemaal nog lastiger, maar onze inwoners mogen daar niet de dupe van worden. Wij zijn daarom van mening dat de lasten niet verhoogd moeten worden, behoudens de inflatiecorrectie.”

Wonen

Voor BBC2014 is het van cruciaal belang dat in alle kernen het woningaanbod op peil wordt gebracht. “Uit de dorpen krijgen we sterke signalen dat er behoefte is aan betaalbare seniorenwoningen en huisvesting voor jongeren. Vanwege de snel veranderende woningmarkt is het noodzakelijk dat de huidige Woonvisie van de gemeente geactualiseerd wordt. Verder wachten we met veel belangstelling de uitkomsten van het onderzoek naar ouderenhuisvesting en starters af.” BBC2014 diende daarover reeds vorig jaar een motie in, maar gebleken dat dit onderzoek nog niet is uitgevoerd.

Sport

Sport en bewegen is gezond: zo breed en gevarieerd mogelijk! “Sport en verenigingsleven draagt niet alleen bij aan gezondheid, maar ook aan saamhorigheid en verbinding. De gemeente heeft de afgelopen periode al flink gefaciliteerd, maar de inzet moet nu zijn dat de sportverenigingen en zwembaden deze moeilijke periode kunnen overleven”, benadrukte Erik Holties tijdens de behandeling van de Kaderbrief.

Fietspaden

Fietspaden hebben ook hoge prioriteit. “Er is dit jaar geld vrijgemaakt voor onderzoek naar onder andere de aanleg van nieuwe routes langs de Gelpenberg en de Schapendijk. Henk Mulder liet namens BBC2014 weten dat de realisatie van deze twee fietspaden opgenomen dient te worden in de begroting van 2021. Een door BBC2014 ingediende motie kreeg brede steun van de overige fracties.

Onderwijs 

BBC2014 kijkt verder met belangstelling naar de uitwerking van de scenario’s voor de Nieuwe Veste, die in de tweede helft van het jaar worden gepresenteerd. Cruciaal voor de toekomst van het voortgezet onderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.