Het huishoudelijk reglement van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is een aanvulling op en ondergeschikt aan de statuten. (Versie d.d. 22-10-2018)

LEDEN
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Belangen Buitengebied Coevorden (hierna te noemen BBC2014) en is
gevestigd in de gemeente Coevorden.
Artikel 2.
In vervolg op de Statuten die goedgekeurd zijn op 27 november 2017 en gepasseerd zijn op 29 januari 2018
is dit het Huishoudelijk Reglement dat verdere regels aangeeft voor BBC2014.
Artikel 3.
Elk lid kan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement raadplegen op de website van BBC 2014.
Artikel 4.
De leden dienen bij wijziging van adres, telefoonnummer, e- mailadres schriftelijk mededeling te doen aan
de secretaris via brief of per e-mail.
Artikel 5.
Elk lid mag deelnemen aan de ALV indien de verschuldigde contributie is voldaan.
Artikel 6.
Bezwaren, opmerkingen en voorstellen dienen door de leden schriftelijk bij de secretaris te worden
ingediend. De secretaris dient het voorstel in op de eerstvolgende bestuursvergadering.

BESTUUR
Artikel 1.

Voor vacatures in het bestuur draagt het bestuur één of meer kandidaten voor op de ALV.
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen.
De namen en een CV van deze kandidaten, die door minstens drie leden worden voorgedragen dienen
uiterlijk 48 uur (twee etmalen) voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden
ingediend.
De leden van het bestuur dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben en deze te overleggen
aan de secretaris.
Artikel 2.
1. De data voor de ledenvergaderingen worden uiterlijk vier weken voor aanvang bij de leden bekend
gemaakt.
2. De agenda en jaarstukken dienen uiterlijk twee weken tevoren bij de leden bekend te zijn in digitale vorm.
Artikel 3.
Over niet geagendeerde onderwerpen kan in de ALV geen besluit worden genomen.
Artikel 4.
Voorzitter:
1. De voorzitter leidt de vergadering en zorgt ervoor dat geen besluiten worden genomen die in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement.
2. De voorzitter dient ervoor te zorgen dat alle vergaderingen verlopen volgens de vooraf opgestelde agenda.
3. De voorzitter is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de vergadering. Indien dit niet mogelijk is kan hij de vergadering schorsen.
Artikel 5.
Secretaris:
De secretaris:

  • Beheert het archief;
  • Is belast met de administratie;
  • Is belast met de correspondentie;
  • Houdt van alle belangrijke stukken een kopie;
  • Maakt notulen van elke vergadering ;
  • Stuurt notulen mee met de convocatie voor de volgende vergadering:
  • Schrijft in samenwerking met de voorzitter de ALV uit;
  • Stelt het secretaris-jaarverslag op voor de ALV.

Artikel 6.
Penningmeester:
1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën.
2. De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ALV te benoemen kascommissie ter inzage te geven en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
3. De kascommissie brengt verslag uit op de ALV.
4. Op de ALV legt de penningmeester aan de leden verantwoording af van zijn beheer.
5. Tevens dient de penningmeester zijn begroting in.
6. De penningmeester doet een voorstel voor de contributie voor het komende jaar dat door de leden moet
worden goedgekeurd.
Artikel 7.
Overige bestuursleden:
Taken kunnen in overleg onder bestuursleden verdeeld worden.
In de ALV doet eenieder op haar taakgebied verslag, dan wel legt verantwoording af.
Artikel 8.
Procuratie:
1. Geen der bestuursleden mag namens de vereniging financiële verplichtingen aangaan die de € 100,00
zegge: honderd euro, te boven gaan, zonder de instemming van minimaal twee andere bestuursleden.
2. De aangegane financiële verplichtingen mogen de in de begroting opgenomen bedragen niet overschrijden.
3. Uitzondering is de penningmeester waarvoor een bedrag geldt van € 500,00- (zegge: vijfhonderd euro,
zonder de instemming van twee andere bestuursleden.
Artikel 9.
Donaties en schenkingen.
Schenkingen worden gedaan door derden of erflaters en zijn niet vooraf door de gevers te bestemmen.
Het bestuur maakt op basis van de geldende regels en speerpunten een keuze voor bestemming.
Voor donaties geldt hetzelfde, met dien verstande dat dit vaak een terugkerende actie kan zijn waaraan wel een bepaalde vooraf besproken bestemming gegeven kan worden.
Artikel 10.
Commissies:
1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door (tijdelijke) commissies.
Hierbij valt te denken aan:
PR;
Ledenwerf;
Campagne;
Fondsenwerving;
Jubileum, evenementen
2. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Per in te stellen commissie worden afspraken gemaakt met het bestuur over:
Doel;
Duur;
Financiën;
Hoe verantwoording afleggen;
Resultaat.
3. In principe kan in elke commissie een lid van het bestuur zitting nemen. Dit wordt per keer bezien.
4. Kandidaten voor de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen dienen met ingang van de volgende
verkiezingen een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan de secretaris van Belangen Buitengebied Coevorden
2014 te overleggen. Dit geldt ook voor de fractieondersteuner.
Een VOG volstaat voor de periode van vier jaar.
Artikel 11.
Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan.
Artikel 12.
Het bestuur houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.
Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in dit reglement zijn geregeld.
Artikel 13.
Slotbepaling:

Dit reglement is opgemaakt en goedgekeurd op de ALV van xx-yy-2018.
Dit reglement kan alleen gewijzigd worden in een ALV waarbij minimaal 35% van de leden aanwezig is.
Indien op deze ALV bedoeld quorum niet aanwezig is moet binnen vier weken een nieuwe ALV worden
uitgeschreven met als enige agendapunt “’wijziging Huishoudelijk Reglement””. De wijziging kan dan
worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de dan aanwezige leden